Разрешения по чл.124 и чл.124а от ЗУT - 2022 година

Към подаденото заявление задължително се изисква електронен носител, съдържащ сканирани документи към заявлението, и сканирани, подписани и подпечатани техническо задание - текст и графична част в PDF формат.

Icon Обявление относно: план за регулация в обхвата на УПИ VІ-285, УПИ VІІ-283, УПИ Х-282 и УПИ ХІV-286 от кв.15 и улица с о.т.218а-219а-220 по плана на с. Миндя, Община Велико Търново (215,4 KB) Icon Обявление относно: проект за изменение на ПУП - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ в обхвата на УПИ VII-114 и УПИ VIII-117, кв.8 по ПУП на град Дебелец (183,5 KB) Icon Обявление относно: ЧИ на ПУП-ПЗ за ПИ 58459.62.36 по КККР на с. Присово (212,7 KB) Icon Обявление относно: ПУП - ПР за УПИ І-376 и УПИ ІІ-377 от кв. 112 по ПУП на с. Хотница (225,4 KB) Icon Обявление относно: Подробен устройствен план - план застрояване на ПИ с идентификатор 83586.100.11 по КККР в землището на с. Шемшево, Община Велико Търново (227,8 KB) Icon Обявление относно: план за регулация в обхвата на УПИ І-329, УПИ VІІ-329 и УПИ VІІІ-329 , кв.64, общинско място, съседно от север на УПИ І-329 и улица с о.т.13-12-257-258 по плана на с. Пчелище, Община Велико Търново (215,8 KB) Icon Обявление относно: Проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват УПИ І-591, УПИ ІІ-590, УПИ ІІІ-588,589, УПИ V-592, УПИ VІ-593 и УПИ ХV-565, кв. 24 по ПУП на гр. Килифарево, Община Велико Търново (170,5 KB) Icon Обявление относно: план за регулация в обхвата на УПИ VІ-385 и УПИ VІІ-386 от кв.57 и улица с о.т.213-212 по ПУП на с.Церова кория, Община Велико Търново (214,5 KB) Icon Обявление относно: план за застрояване и план за регулация в обхвата на ПИ с идентификатор №65200.124.814 и 65200.125.375 по КККР на с. Самоводене, Община Велико Търново (212,5 KB) Icon Обявление относно: проект за изменение на ПУП-План за регулация и застрояване /ПРЗ/ в обхвата на УПИ IX-26, УПИ X-27, УПИ XI-27 и УПИ XII-1070,1070а, кв.4 по ПУП на град Дебелец, Община Велико Търново (134,9 KB) Icon Обявление относно: ПУП - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ в обхвата на УПИ X и УПИ XI-102 от кв.21 и улица с о.т. 85-87-88а по ПУП на град Дебелец, Община Велико Търново (142,0 KB) Icon Обявление относно: Парцеларен план за трасе на линеен обект на техническата инфраструктура, представляващ канална мрежа за оптична кабелна линия в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 48278.107.121 и 48278.107.120 по КККР в землището на с.Миндя (214,1 KB) Icon Обявление относно: обект „ЕСМ - подземна канална мрежа за осъществяване на далекосъобщителни мрежи на „А1 България“ ЕАД на територията на с.Миндя (217,9 KB) Icon Обявление относно: ЧИ на ПУП - план за регулация за УПИ ІІ-360 от кв.52 по кадастралния и регулационен план на с.Присово (315,2 KB) Icon Обявление относно: проект за ПУП за УПИ І-196, УПИ ІІ-198, УПИ ІІІ-199 и УПИ ІV-19, кв.41 по плана на с.Ветринци, общ.Велико Търново (216,5 KB) Icon Обявление относно: Проект за ПУП - ПРЗ за УПИ І-62 и УПИ ІІ-62, кв.13 по ПУП на с.Велчево, общ. Велико Търново (214,6 KB) Icon Обявление относно: изменение на действащия ПУП на с. Момин сбор в обхвата на УПИ VІ-226 и УПИ V-225 кв.44 и улици ОК 96-95 и ОК 95-101 (259,9 KB) Icon Обявление относно: план за застрояване за ПИ с идентификатор №58459.56.61 по КККР на с. Присово, общ. Велико Търново (211,7 KB) Icon Обявление относно: проект за изменение на ПУП - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ в обхвата на УПИ II-34 и УПИ III-1093 от кв.9 и улици с о.т. 22-23 и о.т. 23-40 по ПУП на град Дебелец (161,5 KB) Icon Съобщение относно: подробен устройствен план - план за регулация /ПУП-ПР/ за изменение на ПУП на гр. Килифарево, община Велико Търново (200,9 KB) Icon Обявление относно: Задание и разрешение за проектиране на ПУП-ПП за ПИ с идентиф. 10447.520.1345, 10447.520.34, 10447.520.1347, 10447.520.1351 и 10447.16.02 по КККР на гр. Велико Търново (421,7 KB) Icon Обявление относно: проект за ПУП-ЧИ на ПР чрез изработване на план-схема по чл.108, ал.2 от ЗУТ за физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи (421,6 KB) Icon Обявление относно: подробен устройствен план - ПРЗ - за УПИ VІІ-134, кв. 41, с цел разделяне на два нови УПИ VІІ-134 и УПИ ХVІІ-134, кв. 41 по ПУП на с. Леденик (225,8 KB) Icon Обявление относно: Проект за подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ за изменение на ПУП на гр. Килифарево, община Велико Търново (168,9 KB) Icon Обявление относно: Подробен устройствен план - ПР - обединяване на УПИ ІV - „ за фурна“ и УПИ V-636, кв. 35 в нов УПИ VІ, кв. 35 по ПУП на с. Леденик (225,8 KB) Icon Обявление относно: план за застрояване в обхвата на ПИ с идентификатор №10553.5.21 по КККР на с. Велчево, общ. Велико Търново (211,7 KB) Icon Обявление относно: проект за ПУП - План за застрояване /ПРЗ/ в обхвата на УПИ ХХХI-1024 и УПИ ХХХII-1024а от кв.65 и улица с о.т. 297-297а-296 по ПУП на град Дебелец, община Велико Търново (140,1 KB) Icon Обявление относно: проект за ПУП - План за застрояване /ПРЗ/ в обхвата на ПИ с идентификатори 20242.39.3 и 20242.39.20 по КККР на гр.Дебелец, община Велико Търново (141,7 KB) Icon Обявление относно: ПУП - ПРЗ за V-101,105 с-за складови дейности, УПИ VІ-101,105- за складови дейности и УПИ ІV-101,105- за производствени и складови дейности , кв. 1 по плана на с. Ресен - Гаров район (233,7 KB) Icon Обявление относно: Проект за ПУП - ПР за УПИ ІІІ, кв.31 по плана на с. Велчево, общ.Велико Търново (217,8 KB) Icon Обявление относно: Проект за ПУП - План за регулация за УПИ ІІІ-332, УПИ ІV-331 и УПИ VІ-329, кв.62 по ПУП на с.Къпиново, общ.Велико Търново (215,5 KB) Icon Обявление относно: план за регулация и план за застрояване в обхвата на УПИ VІ-500, кв.1 по плана на с.Беляковец, общ.Велико Търново (212,7 KB) Icon Обявление относно: Подробен устройствен план - ПРЗ за ПИ с идентификатор 43253.226.42 по КККР на с. Леденик (226,3 KB) Icon Обявление относно: изменение на действащия ПУП на с. Самоводене в обхвата на УПИ ХІІ-474 кв.40 с цел промяна отреждането на имота , като от УПИ ХІІ-474 кв.40 по ПУП на с. Самоводене (255,6 KB) Icon Обявление относно: изменение на действащия ПУП на с. Самоводене в обхвата на УПИ ХІІ-474 кв.40 с цел промяна отреждането на имота (255,6 KB) Icon Обявление относно: изменение на действащия ПУП на с. Беляковец в обхвата на УПИ ХХІ-493 кв.1 и улици ОК 6-12 и ОК 11-12-13 с цел промяна на уличната регулационна линия на УПИ ХХІ-493 кв.1 по ПУП на с. Беляковец (261,2 KB) Icon Обявление относно: ПУП-ПРЗ в обхвата на УПИ І - За детска градина и училище от кв. 7 по ПУП на с. Вонеща вода, общ. В. Търново (167,9 KB) Icon Обявление относно: ПУП-ПРЗ в обхвата на УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ и УПИ ІV от кв. 14 по ПУП на с. Нацовци, общ. В. Търново (166,8 KB) Icon Обявление относно: проект за изменение на общ устройствен план на община Велико Търново (ОУПО) и план-схеми на елементите на техническата инфраструктура за поземлени имоти (ПИ) в землището на с.Шемшево (394,0 KB) Icon Обявление относно: план за застрояване за ПИ 10553.93.2 по КККР на с. Велчево (214,2 KB) Icon Обявление относно: изменение на действащия ПУП на с. Балван в обхвата на УПИ VІ-„за производствено складови дейности“ кв.4 с цел разделяне на УПИ VІ-„за производствено складови дейности“ кв.4 на два нови УПИ : УПИ ХІ и УПИ ХІІ кв. 4 по ПУП на с. Балван (255,3 KB) Icon Обявление относно: Подробен устройствен план - план застрояване на ПИ с идентификатор 83586.101.139 по КККР в землището на с. Шемшево (228,8 KB) Icon Обявление относно: проект за ПУП-План за застрояване /ПЗЗ/ в обхвата на ПИ с идентификатори 20242.26.19 и 20242.26.20 по КККР на гр. Дебелец (134,1 KB) Icon Обявление относно: проект за ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатори 20242.83.923 и 20242.83.333 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дебелец (141,1 KB) Icon Обявление относно: ПУП - План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на ПИ с идентификатор 20242.84.9 по КККР на гр. Дебелец (134,7 KB) Icon Обявление относно: проект за ПУП - План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на ПИ с идентификатор 20242.31.3 по КККР на гр. Дебелец (134,0 KB) Icon Обявление относно: план за регулация и план за застрояване в обхвата на УПИ ІV-557, УПИ VІІ-558 и УПИ VІІІ-557, кв.55 и улица с о.т. 223а-221-252 по плана на с.Присово (214,0 KB) Icon Обявление относно: УПИ XII-108, кв.8 и улица с о.т. 23-24-25-26а по ПУП на град Дебелец (140,9 KB) Icon Обявление относно: Проект за изменение на ПУП - ПР в обхвата на УПИ ІV-127, УПИ V-127 и УПИ VІ-125 от кв. 45а и улици с о.т. 63-64 и о.т. 64-65 с цел поставяне на уличните и вътрешните регулационни линии на УПИ V-127, кв. 45а по ПУП на гр. Килифарево (165,1 KB) Icon Обявление относно: ЧИ на ПУП-ПР за кв.519, кв.5191, кв.520 и кв.771 по подробния устройствен план на гр. Велико Търново (улична регулация и обществено озеленени площи) (417,0 KB) Icon Обявление относно: ПИ с идентификатор 20242.43.11 по КККР на град Дебелец, Община Велико Търново (132,3 KB) Icon Обявление относно: ПИ с идентификатор 20242.29.10 по КККР на град Дебелец, Община Велико Търново (132,2 KB) Icon Обявление относно: ПИ с идентификатори 20242.32.6 и 20242.33.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дебелец, Община Велико Търново (135,6 KB) Icon Обявление относно: план за регулация за УПИ VІ-98 и УПИ ІХ-„за озеленяване“ от кв.18 по плана на с.Велчево (215,3 KB) Icon Обявление относно: план за регулация в обхвата на УПИ ІІ - „за общ. жил. Строителство“ от кв.45 и улица с о.т. 127-192 по ПУП на с.Присово (214,4 KB) Icon Обявление относно: Подробен устройствен план - ПРЗ за УПИ VІІІ-228, кв. 23 по ПУП на с.Ресен (225,7 KB)

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.