Разрешения по чл.124 и чл.124а от ЗУT - 2023 година

Към подаденото заявление задължително се изисква електронен носител, съдържащ сканирани документи към заявлението, и сканирани, подписани и подпечатани техническо задание - текст и графична част в PDF формат.
Icon Обявление относно: зработването на проект съгласно Заповед № 22-2356 от 13.12.2023г. на Кмета на Община Велико Търново - Проект за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) чрез изработване на план-схема за електрификация за частта от трасе (121,0 KB) Icon Обявление относно: изработване на проект за ПУП- План за застрояване в обхват: ПИ с идентификатор 20242.25.75 по КККР на град Дебелец, община Велико Търново (104,5 KB) Icon Обявление относно: ПУП- ПРЗ за УПИ VІ-629, кв. 10 по ПУП на с. Хотница (137,3 KB) Icon Обявление относно: Частично изменение на подробен устройствен план - План за регулация - поставяне на вътрешните регулационни линии на УПИ ХVІІІ-546 кв.41А по регулационния план на с. Самоводене (192,4 KB) Icon Обявление относно: Подробен устройствен план – план застрояване в обхвата на поземлен имот с идентификатор : ПИ № 65200.112.555 по КККР на с. Самоводене (165,5 KB) Icon Обявление относно: Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 03798.20.423 по КККР на с. Беляковец, местност „Костадинка“, община Велико Търново с цел промяна предназначението на земеделска земя за жилищни нуж (128,8 KB) Icon Обявление относно: Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване с обхват УПИ ІV-88 от кв. 88 от кв. 41 и улица с ОК ОК 83-86-87 по ПУП на с. Момин сбор, община Велико Търново. (134,9 KB) Icon Обявление относно: ПУП- ПЗ за ПИ с идентификатор 43253.77.19 по КККР на с. Леденик (138,5 KB) Icon Обявление относно: Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 03798.20.430 по КККР на с. Беляковец (181,0 KB) Icon Обявление относно: Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 46532.550.2 по КККР на с. Малки чифлик (181,3 KB) Icon Обявление относно: Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ ХХХІХ-820а, кв. 87по плана на с. Шемшево, Община Велико Търново (228,5 KB) Icon Обявление относно: проект за изменение на ПУП – ПРЗ 1.1. в обхват: УПИ ІІІ-7325, кв. 602 и улици с о.т. 8121-8120б-8119 и о.т. 8119-8118-8117 по ПУП на гр. Велико Търново, община Велико Търново (135,4 KB) Icon Обявление относно: Разрешаване за ПУП - ПЗ за ПИ 83123.1.100 по КККР на с. Шереметя (117,4 KB) Icon Обявление относно: Задание за изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ в обхвата на УПИ ІІ –„Печатни произведения“ от кв. 9 по ПУП на гр. Велико Търново -ЗПЗ, община Велико Търново (222,1 KB) Icon Обявление относно: изработване на проект за ПУП – ПРЗ по Заповед № 22- 1963/04.10.2023г (151,3 KB) Icon Обявление относно: изработването на проект за частично изменение на ПУП – ПРЗ по Заповед № 22-1854 / 21.09.2023г. (164,1 KB) Icon Обявление относно: Задание за изработване на проект за изменение на ПУП – ПЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 10447.17.6 по КККР на гр. Велико Търново, община Велико Търново (220,8 KB) Icon Обявление относно: Задание за изработване на проект за изменение на ПУП – ПЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 10447.17.7 по КККР на гр. Велико Търново, община Велико Търново (220,2 KB) Icon Обявление относно: ПУП-ПП-трасе водопровод с. Ялово. (128,4 KB) Icon Обявление относно: Подробен устройствен план - ПР в обхват на УПИ ІІ-509 и УПИ ХVІІ-508 от кв. 73 и улица с О.Т. 221-222 по ПУП на с. Шемшево (207,4 KB) Icon Обявление относно: изменение на действащия ПУП-ПР на с. Балван в обхвата на УПИ ІV-124 от кв.19 и улица ОК ОК 35-35а-36а-36 по ПУП на с. Балван, община Велико Търново (162,3 KB) Icon Обявление относно: Подробен устройствен план - ПРЗ в обхват на УПИ Х-„общ.“, кв. 22а по ПУП на с. Ресен (208,3 KB) Icon Обявление относно: Подробен устройствен план - ПРЗ в обхват на ПИ с идентификатор 43253.226.6 и 43253.226.8 по КККР на с. Леденик (206,8 KB) Icon Обявление относно: ЧИ на ПУП - ПЗ за ПИ 83586.15.11 по КККР на с. Шемшево, Община Велико Търново (215,8 KB) Icon Обявление относно: Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване в обхвата на поземлени имоти с идентификатори: ПИ № 46532.670.54 и ПИ № 46532.670.62 по КККР на с. Малки чифлик, Община Велико Търново (183,4 KB) Icon Обявление относно: ЧИ на ПУП - план за регулация в обхвата на кв.37 и кв.38 по плана на с.Присово, Община Велико Търново (220,1 KB) Icon Обявление относно: Решение № 1427 по Протокол № 56 от 29.06.2023 г. на Общински съвет Велико Търново (187,5 KB) Icon Обявление относно: Решение № 1429 от Протокол № 56 от 29.06.2023 г. на Общински съвет Велико Търново (215,7 KB) Icon Обявление относно: ПУП - ПП за трасета за подземни водопроводи за сезонно напояване в землището на с. Ресен (210,2 KB) Icon Обявление относно: ПИ № 48951.33.23 по КККР на с. Момин сбор, местност „Азмака“, с. Момин сбор, община Велико Търново (185,8 KB) Icon Обявление относно: подробен устройствен план – план застрояване в обхвата на поземлен имот с идентификатор: ПИ № 46532.690.17 по КККР на с. Малки чифлик, Община Велико Търново (181,1 KB) Icon Обявление относно: ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 12098.309.117 по КККР на с. Вонеща Вода, общ. Велико Търново (418,8 KB) Icon Обявление относно: ПУП - ПРЗ за УПИ І, кв. 1 по плана на с. Хотница (205,8 KB) Icon Обявление на Заповед № РД 22-1131 / 09.06.2023 г. (177,2 KB) Icon Обявление относно: ПУП - ПРЗ за ПИ с идентификатор 43253.30.819 и 43253.20.203 по КККР на с. Леденик (209,2 KB) Icon Обявление относно: ПУП - ПРЗ за ПИ с идентификатори 83123.52.12, 83123.52.7 и 83123.53.25 по КККР на с. Шереметя (210,4 KB) Icon Обявление относно: план за застрояване в обхвата на ПИ с идентификатор №10553.24.17 по КККР в землището на с.Велчево (213,3 KB) Icon Обявление относно: заповед за разрешаване изработване на проект за ПУП — ПП за обект: „Автомагистрала „ Русе- Велико Търново“ (198,4 KB) Icon Обявление относно: Подробен устройствен план - ПР за УПИ ІІ-369, кв. 35 и улица о.т. 102-102а -104 по ПУП на с. Леденик (203,7 KB) Icon Обявление относно: Проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват УПИ V-101,102, УПИ VІ-100, УПИ VІІ-98,99, УПИ VІІІ-96,95, УПИ ІХ-94 и УПИ Х-92 от кв. 1 и улица с о.т. 21-321-20 по ПУП на гр. Килифарево, Община Велико Търново (172,3 KB) Icon Обявление относно: ЧИ на ПУП за ПИ №58459.18.72 и №58459.18.7 по КККР на с.Присово, Община Велико Търново (213,5 KB) Icon Обявление относно: поземлен имот с идентификатор ПИ № 02364.93.174 от землището по КККР на с. Балван (178,5 KB) Icon Обявление относно: Подробен устройствен план – план застрояване за поземлени имоти с идентификатори ПИ № 48951.503.37 и ПИ № 48951.503.38 от землището по КККР на с. Момин сбор (178,6 KB) Icon Обявление относно: Проект за ПУП-ПРЗ за Поземлени имоти с идентификатори: 03798.121.2, 03798.121.3, 03798.121.4, 03798.121.5, 03798.121.6, 03798.121.8, 03798.121.9, 03798.121.29 (421,4 KB) Icon Обявление относно: Проект за изменение на ПУП-ПР за промяна на УПИ XXII-18 „производствено-складови дейности“, кв.570 спрямо улица с о.т. 90-91-92-93-94-95 по ПУП на гр. Велико Търново (422,1 KB) Icon Обявление относно: ЧИ на ПУП - ПР за УПИ VІІІ-133, кв.39 по плана на с.Ветринци, община Велико Търново (215,5 KB) Icon Обявление относно: ПИ с идентификатор 20242.39.6 по КККР на гр. Дебелец, община Велико Търново (135,3 KB) Icon Обявление относно: ПИ с идентификатор 20242.32.5 по КККР на гр. Дебелец, община Велико Търново (137,8 KB) Icon Обявление относно: ПИ с идентификатор 20242.32.4 по КККР на гр. Дебелец, община Велико Търново (137,7 KB) Icon Обявление относно: ПИ с идентификатор 20242.29.9 по КККР на гр. Дебелец, община Велико Търново (136,7 KB) Icon Обявление относно: проект за ПУП - ПП за трасе на линеен обект на техническата инфраструктура по чл.64, ал.1, т.4 от ЗУТ по КК и КР на град Дебелец (140,2 KB) Icon Обявление относно: план за застрояване в обхвата на ПИ с идентификатор №10879.105.19 по КККР в землището на с.Ветринци (211,8 KB) Icon Обявление относно: Подробен устройствен план - ПРЗ - за УПИ ХХVІ и УПИ ХХVІІІ, кв. 29 по ПУП на с. Ресен (204,1 KB) Icon Обявление относно: План за застрояване (ПЗ) за землището на с. Леденик, община Велико Търново в обхват поземлени имоти (ПИ) в 43253.101.1 и 43253.102.2 по КККР на с. Леденик, община Велико Търново (208,2 KB) Icon Обявление относно: ЧИ на ПУП-ПР за УПИ ІІІ-130 и УПИ ІV-131, кв.29 по ПУП на с.Къпиново, общ.Велико Търново (214,5 KB) Icon Обявление относно: ПУП-ПР на с. Самоводене в обхвата на УПИ V-1784, УПИ VІ-1784, УПИ ХІ-1784 и УПИ VІ-1176 от кв.73 и улици ОК ОК 274-280-281 и ОК ОК 281-282-283 по ПУП на с. Самоводене (242,2 KB) Icon Обявление относно: ПУП-ПР на с. Самоводене в обхвата на УПИ V-1784, УПИ VІ-1784, УПИ ХІ-1784 и УПИ VІ-1176 от кв.73 и улици ОК ОК 274-280-281 и ОК ОК 281-282-283 по ПУП на с. Самоводене (242,2 KB) Icon Обявление относно: ЧИ на ПУП - ПР за УПИ ІІ-369, кв.35 по плана на с.Леденик, общ.Велико Търново (213,6 KB)

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.