Разрешения по чл.124 и чл.124а от ЗУТ - 2024 година

Icon Обявление относно: добрено задание за изработване на Проект за ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 43253.64.2 по КККР на с.Леденик, общ. В.Търново (146,0 KB) Icon Обявление относно: Заповед РД 22-1457/11.07.24 за допускане изработването на ПУП - ПРЗ УПИ III кв.54 (216,5 KB) Icon Обявление относно: Заповед №РД22-1458 от 11.07.2024г.- ПУП-ПЗ за ПИ 00583.136.1, с.Арбанаси (160,2 KB) Icon Обявление относно: изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ в обхвата на УПИ ХІХ – „За производствени и складови дейности“, УПИ ХХІ –„За производствени и складови дейности“ , УПИ ХХІІІ – „За производствено складови дейности и обществено обслужване“ (223,3 KB) Icon Обявление относно проект за подробен устройствен план-парцеларен план(ПУП-ПП) за трасе на линеен обект на техническата инфраструктура, в обхвата на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 77356.91.372, 77356.165.1 и 77356.165.452 по КККР на с.Хотница (128,7 KB) Icon Обявление относно: урбанизирана територия на населено място, в обхвата на УПИ ІІ - „за МОСВ“, кв. 9а по ПУП на с. Вонеща вода (120,0 KB) Icon Обявление относно: допускане за ПУП в обхвата на ПИ 10447.502.168 и 10447.502.169 по КК и КР на гр. Велико Търново (136,2 KB) Icon Обявление относно: План за застрояване в обхвата на ПИ с идентификатор №20242.72.70 по КККР на гр.Дебелец (322,0 KB) Icon Обявление относно: Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 03798.19. 269 и 03798.19.270 по КККР на с. Беляковец (131,4 KB) Icon Обявление относно: ПУП-ПР в обхвата на УПИ ХVІІ, УПИ ХVІІІ-131 и УПИ ХІХ-131 от кв.22 по ПУП на с. Момин сбор, община Велико Търново (135,3 KB) Icon Обявление относно: Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 03798.20. 404 по КККР на с. Беляковец, местност „Костадинка“, община Велико Търново с цел промяна предназначението на земеделска земя за жилищни нужди (130,2 KB) Icon Обявление относно: Проект за ПУП-ПРЗ в обхвата на УПИ I-187, УПИ II-185, УПИ VIII-187 от кв.8 по ПУП на с.Водолей, общ. В. Търново с цел обединяване на УПИ I-187, УПИ II-185, УПИ VIII-187 от кв.8 по ПУП на с.Водолей и създаване на един нов УПИ XII-185, (147,2 KB) Icon Обявление относно: ПУП- План за регулация и застрояване в обхват: ПИ с идентификатор 20242.29.1 по КККР на град Дебелец, община Велико Търново (114,1 KB) Icon Обявление относно: проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) чрез изработване на план-схема за канализация в обхвата на улица с о.т. 8604-8605-8606 по ПУП на гр. Велико Търново. (108,8 KB) Icon Съобщение относно: Изменение на действащия ПУП-ПР в обхвата на УПИ V – 372, УПИ VІ-372, УПИ ІV-371 и УПИ ХІІ-375 от кв.28 по ПУП на с. Самоводене, община Велико Търново (133,0 KB) Icon Обявление относно: ПУП- ПР в обхвата на УПИ ІV-740, УПИ V-741, УПИ VІ-831 и УПИ ХІ-741 от кв.108 по плана на с.Шемшево, общ.Велико Търново (145,1 KB) Icon Обявление относно: ПУП- ПЗ в обхвата на ПИ 83586.45.5 и 83586.45.9 по КККР на с.Шемшево, общ.Велико Търново (145,1 KB) Icon Обявление относно: Заповед № РД 22-802/17.04.2024 г. относно проект за изменение на ПУП – ПР в обхват частта от трасето, преминаваща през урбанизираната територия на населеното място, в обхвата на ул. о. т. 88-89-388-90-383-92, задънена улица към нея и (150,9 KB) Icon Обявление относно: Допускане за ПУП с.Шемшево ПИ №83586.101.141 (140,8 KB) Icon Обявление относно: ПУП-ПРЗ в обхвата на УПИ V-796 кв.88 по плана на с.Шемшево община Велико Търново (165,1 KB) Icon Обявление относно: ПУП- ПР в обхавата на ПИ 384, кв.11 по плана на с.Пушево (164,1 KB) Icon Обявление относно: Проект за ПУП- ПРЗ за УПИ I-116, кв.17 по плана на с.Къпиново, общ.Велико Търново (165,8 KB) Icon Обявление относно: Решение №123 от 29.02.2024г на ОС (164,6 KB) Icon Обявление относно: Решение № 85 на Общински съвет Велико Търново (141,0 KB) Icon Обявление относно: Решение № 84 от Протокол № 5/25.01.2024г на ОС (141,4 KB) Icon Обявление относно: ПУП- ПРЗ за ПИ с идентификатор 83586.15.5 по КККР на с. Шемшево (116,1 KB) Icon Обявление относно: ПУП- ПР- за УПИ VІ-92 и УПИ ІХ- 91 кв. 10 по плана на с. Шереметя (115,1 KB) Icon Обявление относно: Решение № 56/2023г на ОС В. Търново (123,2 KB) Icon Обявление относно: ПУП- ПП за трасе на линеен обект на техническата инфраструктураводопровод, в обхвата ПИ с идентификатори 20242.29.22, 20242.29.13, 20242.29.30 и 20242.30.1 по КК и КР на град Дебелец (132,0 KB) Icon Обявление относно: ПУП- ПП за трасе на линеен обект на техническата инфраструктураводопровод, в обхвана ПИ с идентификатори 20242.47.8, 20242.47.21, 20242.47.325, 20242.47.324 и 20242.47.10 по КК и КР на град Дебелец (108,1 KB)

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.