Разрешения по чл.124 и чл.124а от ЗУТ - 2024 година

Icon Обявление относно: ПУП-ПРЗ в обхвата на УПИ V-796 кв.88 по плана на с.Шемшево община Велико Търново (165,1 KB) Icon Обявление относно: ПУП- ПР в обхавата на ПИ 384, кв.11 по плана на с.Пушево (164,1 KB) Icon Обявление относно: Проект за ПУП- ПРЗ за УПИ I-116, кв.17 по плана на с.Къпиново, общ.Велико Търново (165,8 KB) Icon Обявление относно: Решение №123 от 29.02.2024г на ОС (164,6 KB) Icon Обявление относно: Решение № 85 на Общински съвет Велико Търново (141,0 KB) Icon Обявление относно: Решение № 84 от Протокол № 5/25.01.2024г на ОС (141,4 KB) Icon Обявление относно: ПУП- ПРЗ за ПИ с идентификатор 83586.15.5 по КККР на с. Шемшево (116,1 KB) Icon Обявление относно: ПУП- ПР- за УПИ VІ-92 и УПИ ІХ- 91 кв. 10 по плана на с. Шереметя (115,1 KB) Icon Обявление относно: Решение № 56/2023г на ОС В. Търново (123,2 KB) Icon Обявление относно: ПУП- ПП за трасе на линеен обект на техническата инфраструктураводопровод, в обхвата ПИ с идентификатори 20242.29.22, 20242.29.13, 20242.29.30 и 20242.30.1 по КК и КР на град Дебелец (132,0 KB) Icon Обявление относно: ПУП- ПП за трасе на линеен обект на техническата инфраструктураводопровод, в обхвана ПИ с идентификатори 20242.47.8, 20242.47.21, 20242.47.325, 20242.47.324 и 20242.47.10 по КК и КР на град Дебелец (108,1 KB)

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.