26.03.2014 15:50

За спекулациите с дълга, предстоящите избори и благоденствието на Община Велико Търново

Много пъти съм казвал, твърдя го и ще продължавам да твърдя, че винаги има и ще има място за правене на политика, но е добре правенето и да не води до накърняване възможностите на града и общността ни да се развиват, да става то ще по-добро място за живеене, да работим за благоденствието на всички граждани на общината, иначе състоянието на дълга на Община Велико Търново към 28.02.2014 година е както следва:
За изпълнението на Проект „Финансов план за управление на публичната инфраструктура – ІI етап” – с Решение № 973 / 30.05.2006 г. Общински съвет - Велико Търново дава съгласие Община Велико Търново да привлече кредит, съгласно разпоредбите на чл.3, т.2 и чл.4, т. 1 и т. 2 от ЗОД, в размер до 7 000 000 лв. / 3 500 000 евро за финансиране на общински проект, съгласно разпоредбите на Закона за общинския дълг, в сила от 01.06.2005 г.
На 05.12.2006 г., между Община Велико Търново и Общинска банка АД е сключен Договор за банков кредит № ВТ 001 / 2006 в размер на 7 000 000 лева /седем милиона лева/, предназначен за финансиране на общински проект “Финансов план за управление на публичната инфра-структура на Община Велико Търново” в това число и рефинансиране  на задължение на общината в размер на 4 156 310, 90 лева /договор №001 / 15.03.2003 г. с “HVB Банк Биохим” АД/, съгласно Решение № 973 / 30.05.2006 г. на Общински съвет – Велико Търново. Посочен е краен срок за усвояване на кредита 05.12.2008 г. Размерът на лихвения процент е – ОЛП плюс надбавка в размер на 1,40 (едно цяло и четиридесет стотни) на сто годишно. Договореният срок за погасяване на кредита е 157 месеца с гратисен период за главницата 42 месеца. Издължаването на предоставения кредит е на вноски, съгласно двустранно подписан погасителен план, неразделна част от Договора за банков кредит.
Към 28.02.2014 година усвоения кредит е в размер на 7 000 000 лева, изплатените главници към 28.02.2014 г. – 2 739 150 лева, а изплатените лихви за периода 05.12.2006 г. – 28.02.2014 г. са 1 161 302 лева.
Банката предоставя на Община Велико Търново грант в размер на 2.75 % от размера на разрешения и усвоен кредит, който се приспада от лихвата в общ размер от 192 500 лева.
Община Велико Търново не дължи на банката такси и комисионни по обслужване на кредита и получава преференциално олихвяване на паричните средства по бюджетната сметка с 2 % годишна лихва, за суми от 500 001 лв. до 1 000 000 лв. – 2,5%, за суми от 1 000 001 лв. до 2 000 000 лв. – 3%, за суми над 2 000 000 лв. – 4% годишно, както и безплатно инкасиране на събраните постъпления от местни данъци и такси от отдел „МДТ”.
Договор за банков кредит за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната 2013 година - с Решение № 558 / 07.02.2013 г. Общински съвет - Велико Търново дава съгласие Община Велико Търново да привлече кредит, съгласно разпоредбите на чл. 3, т. 7 и чл. 17 от ЗОД, в размер до 2 400 000 лева за авансово финансиране на разходи по проекти на Оперативни и други европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната 2013 година.
На 11.07.2013 г., между Община Велико Търново и „УниКредит Булбанк” АД е сключен Договор за револвиращ банков кредит в максимален размер на 2 400 000 лева /два милиона и четиристотин хиляди лева/, предназначен за авансово финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната 2013 година.
Посочен е краен срок за усвояване на средства от кредита 15.06.2014 г. Размерът на лихвения процент е – ОЛП плюс надбавка в размер на 2,69 % (две цяло и шестдесет и девет стотни) пункта. Крайният срок за погасяване на кредита е 16.06.02014 г. Община Велико Търново не дължи на банката такси и комисионни по обслужване на кредита. Към 28.02.2014 година от кредита е усвоена и сумата от 1 435 789 лева, а за целия период на кредита – от възникването му до 28.02.2014 г. са изплатени лихви в размер на 5 060 лева.
Договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, с цел реализацията на проект: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново” - с Решение № 645 / 25.04.2013 година, Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да привлече кредит, предназначен за финансиране и рефинансиране на извършени допустими разходи за изпълнението на проект: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново” в размер на 9 662 281 лева. Сумите по кредита следва да се усвоят до 30.11.2013 година. Крайния срок на погасяване е 25.08.2014 година. Размерът на лихвения процент е 5,055 % за първоначалния период на олихвяване. Към 28.02.2014 година размера на кредита е в размер на 430 557 лева. За целия период на кредита – от възникването му до 28.02.2014 г. са изплатени лихви в размер на 6 463 лева и такси – 8 573 лева.
За периода 01.01.2013 – 28.02.2014 година от бюджета на Община Велико Търново са изплатени лихви от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД в размер на 71 153 лева.
В изпълнение на разпоредбите на ПМС №117 / 18.05.2013 година за определяне на условията, критериите и реда за финансово подпомагане на общините през 2013 година за достъпа им до финансиране от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД с писма на Министерство на финансите, Община Велико Търново е получила целеви трансфери от Централния бюджет в размер на 55 105 лева. Същите са предназначени за покриване на начислени лихви по обслужване на дълга на общината към фонд "ФЛАГ" ЕАД.
От тук е видно, че Община Велико Търново е изразходила собствени бюджетни средства за покриване на лихви по обслужване на дълга от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД в размер на 16 048 лева за използвания финансов ресурс в размер на 1 713 263 лева. Съгласно гореизложеното и в обобщение размера на дълга на Община Велико Търново към 28.02.2014 година е в размер на 6 127 196 лева.
Даниел Панов
Кмет на Община Велико Търново

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.