01.10.2014 12:45

С близо 5 милиона лева изграждат нови паркове, детски и спортни площадки във Велико Търново

На 20.05.2013 г. се сключи договор между Община Велико Търново и Министерство на регионалното развитие и благоустройството в качеството му на Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”.
Проектът се финансира от Европейски фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България и е на общата стойност 7 297 111, 54 лв. Общата стойност на допустимите разходи за основните обекти е 4 850 216, 97 лв. Общата стойност на Безвъзмездната финансова помощ към бенефициента (Община Велико Търново) е 4 607 706.12 лв., които представляват 95%.
Задължителния собствен финансов принос на Община Велико Търново е 5% и е в размер на
242 510. 85 лв., като продължителността е 24 месеца.
Основната цел е чрез подобряването на физическата и жизнената среда на град Велико Търново да се повиши качеството на живот и да се осигурят нови възможности за икономическо и социално развитие.
Специфични цели на проекта са:
-   Подобряване на физическата среда в град Велико Търново чрез благоустрояване и възстановяване на зелените площи и зоните за отдих, изграждането на пешеходни и велосипедни алеи, спортни и детски площадки;
-   Създаване на условия за интегриране на групите в неравностойно положение чрез изграждане на достъпна градска среда;
-   Повишаване на безопасността и сигурността на градската среда чрез изграждане на съоръжения за защита и сигурност на гражданите;
-   Подобряване на естетическия облик на градския център, чрез подчертаване на идентичността на градския пейзаж в унисон с уникалното историческо наследство на град Велико Търново и околния ландшафт;
-   Развитие на устойчива и интегрирана градска среда, чрез прилагането на единни архитектурно пространствени, тематични и ландшафтни решения при реализацията на проекта.
Реализацията на проекта ще облагодетелства пряко населението и гостите на град Велико Търново и общината, включително хора в неравностойно положение; деца, младежи и хора в активна възраст, практикуващи различни спортни дейности, в това число и колоездене, майки с деца, пенсионери.
Основните обекти на интервенция попадат в определените зони на интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Велико Търново (ИПГВР).
Обект "Реконструкция на паркоустрояване и благоустрояване на парк „Света гора” е публична общинска собственост (Акт № 5542; 5543; 5562; 4705), разположен в непосредствена близост до Великотърновския университет. Паркът обхваща територия от 537 дка и представлява идеално място за отдих на жителите на града.
В рамките на настоящия проект по Основен обект 1 са предвидени дейностите:
Алейна мрежа и настилки - Ремонтът обхваща почистване повърхността на плочите и подмяна или пренареждане на 20% от тях.
Кътове да отдих:
Предвижда се изграждането и възстановяването на редица кътове за отдих – изгледни площадки, места за пикник с пейки с маси;
Възстановяване на съществуващите в момента две чешми;
Детски площадки – 3 бр;
Спортни и атракционни съоръжения – 8 бр.- площадка с уреди за гимнастика, мултифункционален улей, маунтинбайк площадка (планинско колоездене,  площадка за домашни любимци, площадки за скейтборд и ролери, площадка за фитнес уреди, площадка със стени за катерене, футболно игрище;
Парково оборудване- монтирани беседки, пейки с облегалки, пейки с маси, кошове за отпадъци, велостоянки и др. В центъра на парка се предвижда изграждането на табло алейно осветление; Водопроводна и канализационна мрежа;
Озеленителни мероприятия: Предвижда се частичен ремонт на тревните площи; Осветление: За осветление на вътрешното пространство на парка са предвидени осветители за външно осветление с енергоспестяващи лампи;
Общ резултат за основен обект 1: Подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки - 26 000 кв.м в т.ч. озеленени площи (10 000 кв.м); тротоари – 1223 кв.м; детски площадки (3 бр.); спортни и атракционни съоръжени ( 8); беседки (7 бр.); пейка с маса (15);  пейка с облегалка (60); кош за отпадъци (20); чешми (2); осветителни тела (140 );
В зона за въздействие с преобладаващ социален характер попадат основни обекти  2, 3 и 4.
Основен  обект на интервенция 2. Изграждане на парк и детска площадка в кв. „Чолаковци”
Дейности  за  основен  обект  2: Подобряване  на  паркова  среда, озеленени  площи, детски площадки (6609 кв.м.) в т.ч.: детски площадки (282 кв.м); затревяване: (6327 км.м); осветителни тела (11); детски площадки (2); дървени пейки с облегалки (45); квадратни беседки с пейка и маса (6); шестоъгълна беседка (1); дървета (111), храсти (1711).
Основен обект на интервенция 3: "Изграждане   на   спортна   площадка   в   кв. „Чолаковци”.
Дейности за основен обект 3: Озеленяване на площи (70 кв. м), паркова настилка от формовани вибропресовани елементи (80 кв.м); тротоари (96 кв.м); комбинирано спортно игрище (357 кв.м); спортна площадка (1); парков осветител 8 броя.
Основен обект на интервенция 4: "Изграждане на парк и детска площадка в зона В.
Дейности за основен обект 4: "Подобряване на паркова среда, озеленени площи, детски площадки (2458 кв.м), в която паркова настилка (548 кв.м); тротоари (18 кв.м); детски площадки (3); пейки с облегалки (9); кошче за отпадъци (5); осветителни тела (21); поливна система (1);
Основни обекти и планираните в тях дейности, които се надграждат от приключил и отчетен  проект  на  Община  Велико Търново  -  "Повишаване качеството на живот чрез подобряване на физическата среда на територията на Община Велико Търново", който Община Велико Търново е изпълнила успешно по ОПРР по схемата: BG161PO001/1.4-05/2009 „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”.
Основен обект  на  интервенция  5: "Довършване  на  тротоарна  настилка, около  парк „Майка България”
Съобразно постигнатите резултати от изпълнените дейностите на горепосочения проект на Община Велико Търново е подновена алейната мрежа, извършена е реконструкция на осветлението, изтрадена е поливна система. Подменена е градската мебел и е започнато обновяването на алейната площ.
С настоящия проект ще бъде завършена подмяната на тротоарната настилка около градината с паметника на „Майка България” с бетонни павета, която обхваща 511 кв. м.
Очакван продукт за основен обект 5: Подменена тротоарна настилка 511 кв. м.
Основен обект на интервенция 6: парк „Марно поле” - реконструкция на детска площадка и алейна мрежа. Изграждане на ограда и поливна система
Съобразно  изпълнението  на  горепосочения  проект на Община Велико Търново е извършен основен ремонт на водна каскада в парк „Марно поле”.
С настоящия проект ще бъде ремонтирана част от алейната мрежа и подновена съществуващата асфалтова настилка с вибропресовани бетонни павета. Ще се наредят градински бетонни бордюри. Ще се изгради поливна система.
Очакван продукт за основен обект 6: рехабилитирана алейна мрежа (5970 кв.м); колчета против паркиране (42); изградена поливна система (1 бр.)
Основен обект на интервенция 7: парк „Руски” - изграждане на улично осветление, поливна система и ограда
Съобразно  изпълнението  на  горепосочения  проект  на Община Велико Търново е подновена алейната мрежа с нова настилка, изградени са детски съоръжения за различни възрастови граници, като са спазени условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. Районът е благоустроен с изградена мрежа на техническата инфраструктура – с пътища с трайна настилка и уличен водопровод с противопожарни хидранти.
С настоящият проект се предвижда доизграждане на дървена ограда около площадките и монтиране на врати в двата изхода, ще се изгради поливна система, която ще обхване 6 800 кв.м от зелените площи.
Очакван продукт за основен обект 7: Изградена висока ограда (257 м); изградена предпазна ограда (78 м); изградена поливна система (1 бр.)
Основен обект на интервенция 8: Парк „Акация” - изграждане на поливна система; Съобразно изпълнението на проект на Община Велико Търново е извършена реконструкция на парка,  подновена е алейната  мрежа с нова настилка  от  бетонни  павета, е поставено парково осветление по продължението на пешеходните зони и в обособените за отдих места, изградени са детски съоръжения за различни възрастови  граници, като са спазени  условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, изградени са беседки за отдих.
С настоящия проект ще бъде изградена поливна система, която ще обхване 13 700 кв. м. от зелените площи.
Очакван продукт за основен обект 8: изградена поливна система (1) бр.
Основен обект на интервенция 9: Довършителни дейности по благоустрояване на кв.231 (изграждане на ограда на съществуваща спортна площадка). (Теренът се намира в ж.к. „Колю Фичето” между улиците „Полтава” и „Симеон Велики").
Съобразно изпълнението на горепосочения проект е изградена детска спортна площадка.
С настоящия проект се предвижда да бъде изграждена нова метална ограда, съставена от метални ажурни пана по границите на площадката, като се остави вход с ширина от 1,5 м. в северната част и авариен изход от юг със същата ширина.
Очакван продукт за основен обект 9: изградена ограда 52 м.
С изпълнението на планираните основни обекти ще се осигури допълняемост и завършеност на интервенциите, както и подобряване на цялостния облик на града и подчертаване на неговата идентичност.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.