21.01.2012 16:44

Данък при придобиване на имущества в Община Велико Търново

Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин

В кои случаи се заплаща този данък?

(чл. 44, ал.1 от ЗМДТ)

При придобиване на имущества:

 • по дарение;
 • по друг безвъзмезден начин или
 •  по възмезден начин.

Кои са данъчно задължени лица?

(чл. 45 от ЗМДТ)

 • приобретателят (новия собственик);
 • при замяна – лицето, което придобива имуществото с по-висока стойност, освен ако е уговорено друго;
 • двете страни – когато това е изрично уговорено. В този случай те носят солидарна отговорност;
 • прехвърлителят – когато има изрична уговорка за това. В случая другата страна е поръчител;
 • прехвърлителят – когато приобретателят е в чужбина.
В какъв срок се изплаща този данък?

(чл. 49, ла.2 и 3 от ЗМДТ)

 • При прехвърлянето на имуществото;
 • В 2-месечен срок при безвъзмездно придобиване на имущество.
Къде се заплаща?

(чл. 49, ал. 1 от ЗМДТ)

 • в общината по местонахождение на недвижимия имот;
 • в общината по постоянния адрес / седалището на данъчно задълженото лице;
 • в общината по настоящия адрес на данъчно задълженото лице, в случаите когато лицата нямат постоянен адрес

За Община Велико Търново:

 • лично – в Отдел “Местни данъци и такси”, находящ се в гр. В. Търново, ул. “Христо Ботев“ № 19, Корпус 2, вх.2, стая № 3 (в старото военно училище);
 • по банков път
  Данък при придобиване на имущества по дарение или по възмезден начин:
  Банкова сметка: BG43 SOMB 9130 8424 7612 44
  Код за вид плащане: 44 25 00
  Банка: Общинска банка АД, ФЦ – В. Търново
  SWIFT BIC код : SOMBBGSF
 • данъкът може да бъде платен и при нотариуса, пред когото се извършва сделката, като квитанцията следва да се представи при подаване на данъчната декларация. Нотариусът превежда постъпилите суми по сметка на съответната община.
Как се определя размера на данъка?

(чл. 46 от ЗМДТ)

 • основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето;
 • недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях се оценяват по уговорената цена или по определена от държавен или общински орган цена, а в случай, че тя е по – ниска от данъчната им оценка – по последната;
 • другите имущества се оценяват по реда на чл. 33, ал. 1, т. 2, 3, 4, 4а и 5 от ЗМДТ;

Данъкът се начислява върху оценката на прехвърленото имущество в размер на:

 • 5 на сто при дарение между братя и сестри и техните деца;
 • 0,7 на сто в останалите случаи на дарение
 • 2 на сто при възмездно придобиване
 •  при замяна - по- високата стойност при замяна превишението
 • при делба на имуществото, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява
Данъчни преференции
Кои имущества не се облагат с този данък?

( чл. 44, ал.1 и 4 от ЗМДТ)

 • Придобитите по дарение между роднини по права линия и между съпрузи;
 • Безвъзмездно придобитите имущества, когато прехвърлянето е в изпълнение на задължение по закон или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти;
 • При внос на МПС в страната като ново(изтекли са не повече от 6 месеца от датата на първата му регистрация (включително в чужбина) и е изминало не повече от 6 000 километра).
Кои имущества се освобождават от този данък?

Освобождават се от данък:

 1. придобитите имущества от:
  а) държавата и общините;
  б) българските здравни, образователни, културни и научни организации на бюджетна издръжка, както и домовете за социални грижи и домовете "Майка и дете";
  в) Българският Червен кръст;
  г) национално представените организации на хора с увреждания и за хора с увреждания;
  д) фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и възстановяване на исторически и културни паметници;
 2. даренията за лечение на български граждани, както и на технически помощни средства за хора с увреждания;
 3. даренията с хуманитарна цел на лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто и социално слаби граждани;
 4. даренията за юридическите лица с нестопанска цел, които получават субсидии от централния бюджет, и юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност за получените и предоставените дарения;
 5. обичайните подаръци;
 6. имуществото, което е прехвърлено по безвъзмезден начин в изпълнение на задължение, произтичащо от закон;
 7. даренията в полза на народните читалища;
 8. придобитите имущества по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
 9. непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел;
 10. чуждите държави за придобиване на недвижими имоти - при условията на взаимност;
 11. безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за меценатството.

Особеност:
Когато имущество, освободено от данък бъде прехвърлено на трети лица, несъбраният данък става дължим, ако се докаже, че прехвърлянето не е свързано с изпълнението на преките цели, за които е създадена съответната организация, посочена в закона, или които са посочени като основание за освобождаване от данък
.

Особености

(Чл. 50 от ЗМДТ)

Съдиите, нотариусите, областните управители, кметовете на общините и други длъжностни лица извършват сделката или действието, с което се придобиват, учредяват, изменят или прекратяват вещни права, след като установят, че е платен данъкът.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.