21.01.2012 16:45

Данък върху наследствата в Община Велико Търново

Данък върху наследствата

В кои случаи се подава данъчна декларация?

(чл. 32 от ЗМДТ)

Данъчна декларация се подава при откриване на наследство.

Кои имущества се облагат с данък върху наследствата?

(чл. 29 и 30 от ЗМДТ)

 • Наследените по закон или по завещание имущества
 • в страната или в чужбина на български граждани;
 • в страната на чуждите граждани;
 • в страната или в чужбина на лица без гражданство,чието постоянно местопребиваване е на територията на страната;

Наследственото имущество включва:

 • притежаваните от наследодателя движими и недвижими вещи и
 • права върху такива вещи, както и
 • другите му имуществени права, вземания и задължения към момента на откриване на наследството, освен ако със закон е предвидено друго;

Като наследствено се облага и имуществото, което се получава в случай на смърт на наследодателя непосредствено от трето лице въз основа на сключен от наследодателя договор, с изключение на случаите, когато договорът е сключен в изпълнение на задължение по закон.

Кои са данъчно задължени лица?

(чл. 31 от ЗМДТ)

 • Наследниците по закон или завещание и заветниците;
 • Данък върху наследствата не се заплаща от преживелия съпруг и от наследниците по права линия без ограничения.

В какъв срок се изплаща този данък?

(чл. 32, ал.1, 2, 3 и 7 от ЗМДТ)

В 6-месечен срок:

 • от откриване на наследството;
 • т узнаването, че наследството е открито – за наследник или заветник, който не е съпруг, низходящ, родител, брат или сестра;
 • от въвеждане във владение – за лицата, които се явяват наследници на обявения за отсъстващ към момента на последното известие от него;
 • от деня на раждането – когато наследникът е лице, което е било заченато към момента на откриване на наследството и е живородено;

В 1-месечен срок за наследствени имущества, за които данъчно задължените лица са узнали след изтичане на 6-месечният срок. Дължимият данък се преизчислява.

Къде се подава данъчната декларация?

(чл. 32, ал.1 от ЗМДТ)

 • В общината по последното местожителство на наследодателя;
 • Ако е имал местожителство в чужбина – по местонахождението на по-голямата част от имуществото му в страната

За Община Велико Търново:

 • лично - Отдел “Местни данъци и такси”, находящ се в гр. В. Търново, ул. “Христо Ботев“ № 19, Корпус 2, вх.2, стая № 5 (в старото военно училище);
 • чрез лицензиран пощенски оператор - Община Велико Търново, Гр. В. Търново - 5000, Площад “Майка България” №2

Как се подава данъчната декларация?

Декларация-образец - чл. 32 от ЗМДТ

Необходими документи:

 1. Удостоверение за наследници – когато наследодателят е бил собственик;
 2. Акт за смърт – когато е наследодателят е бил ползвател.

Как се определя и оценява наследственото имущество?

Наследеното имущество се определя и оценява по реда на чл. 33 и 34 от ЗМДТ.

Данъчни преференции

Кои лица не плащат данъка върху наследствата?

(чл. 31, ал.2 от ЗМДТ)

 1. преживелия съпруг и
 2. наследниците по права линия без ограничения.

Освобождава се от данък върху наследствата:

 • имуществото на загиналите за Република България или при изпълнение на служебния си дълг, или при производствени аварии и природни бедствия;
 • имуществото, завещано на държавата, общините, Българския Червен кръст, законно регистрираните вероизповедания в страната, читалищата и другите юридически лица, които не са търговци с изключение на организациите с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в частна полза;
 • обикновената покъщнина;
 • дребният земеделски инвентар;
 • библиотеките и музикалните инструменти;
 • предметите на изкуството, автор на които е наследодателят, някой от наследниците или техен роднина по права линия без ограничение, а по съребрена - до четвърта степен;
 • неполучените пенсии на наследодателя;
 • имуществата в чужбина на български граждани, за които е платен данък върху наследството в съответната държава.

Особености:

 1. Освобождаването от данък на
  обикновената покъщнина;
  дребният земеделски инвентар;
  библиотеките и музикалните инструменти е при условие, че имуществото се наследява от роднини по права линия, съпруг, братя и сестри.
 2. Когато две лица са починали едновременно или непосредствено едно след друго и едното е наследник на другото, не се дължи данък за наследствения дял, придобит от починалия наследник.

Какви данъчни облекчения могат да се ползват?

(чл. 39 от ЗМДТ)

Когато наследодателят е придобил по наследство недвижимо имущество, в наследствената маса се включват:

 • 40 на сто до 1г.
 • 50 на сто от данъчната оценка на това имущество, до 2г. преди смъртта му
 • 60 на сто, ако то е придобито до 3г.

Особености

(чл. 42 и 43 от ЗМДТ)

 • Сумите по сметки на починали лица се изплащат на техните наследници след представяне на удостоверение от общината, че са посочени в декларацията за облагане с данък върху наследствата и данъкът е платен;
 • Когато данъкът не е платен, той се удържа и се превежда по сметката на съответната община в едномесечен срок от представянето на документ за размера на дължимия данък, а на наследниците се изплащат суми до размера на остатъка по сметката на наследодателя;
  Изключение: при изплащане на обезщетения по договор за застраховка "Живот", сключен от наследодателя в полза на трети лица.
 • Прехвърлянето на поименни акции и други ценни книжа, принадлежали на лица, които са починали или са обявени за отсъстващи, се извършва въз основа на удостоверение, издадено от общината по местооткриване на наследството, че тези ценни книжа са посочени в декларацията и дължимият данък върху наследството е платен.
 • Банките, застрахователните и другите търговски дружества, както и всички други лица, които са влогодържатели или длъжници по ценни книги, пари или друго имущество, което влиза в едно наследство, за което знаят, че е открито, са длъжни преди плащането, предаването или прехвърлянето на това имущество да изпратят опис на имуществото на общината по местооткриване на наследството.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.