18.02.2013 15:40

Община Велико Търново е пилотна за българските общини по проект „Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса"

  Кмета на Община Велико Търново г-н Даниел Панов участва в работно посещение във Великобритания във връзка с проучване на добри практики в реализирането на проекта и прилагане принципите на модерната администрация и електронните услуги.

Ще бъдат подбрани десет приоритетни административни услуги, които впоследствие ще бъдат тествани в три пилотни администрации - Община Велико Търново, Изпълнителна агенция „Морска администрация” и Българска агенция по безопасност на храните. Отпуснатата безвъзмездна финансова помощ ще позволи и закупуването на хардуер и софтуер, благодарение на които ще бъдат внедрени услугите.

Изпълнението на проекта е в съответствие с политиката за административна реформа и в частност за функционално оптимизиране и въвеждане на модерни форми за комплексно административно обслужване.

Проектът е с широка приложимост, тъй като оказва влияние върху подобряване на функциите на администрацията, прекия ефект е върху подобряване на услугите за гражданите и бизнеса като потребители на административни услуги. Благодарение на финансирането по ОПАК подобни проекти подпомагат развитието на електронното управление и  цялостния процес по предоставяне на електронни услуги.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.