Нова програма за енергийна ефективност на жилищни сгради

 
НА 20.12.2022 г. БЕШЕ ДАДЕН СТАРТ НА НОВАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИТЕ СГРАДИ, А ИМЕННО:
„ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“
 
На 20.12.2022г. беше даден старт на новата процедура за енергийна ефективност (т.н. „саниране“) на многофамилни жилищни сгради в режим на управление на етажната собственост съгласно ЗУЕС (Закон за управление на етажната собственост), чрез публикуване на утвърдени насоки за кандидатстване със заповед № РД-02-14-1246/20.12.2022г. на МРРБ. В тази връзка Община Велико Търново публикува на сайта си информация касаеща тази процедура а именно:
 
  • ВАЖНО!!!
На 25.02.2023 г. от 17:30 ч. в Голяма Зала в сградата на Община Велико Търново ще се проведе разяснително – информационна среща във връзка с новата процедура „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“ Каним всички домоуправители на многофамилни жилищни сгради (управляващи се по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), които са проектирани преди 26 април 1999 г.), председатели на управителни съвети или управители на Сдружения на собствениците (регистрирани по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), които са заинтересовани да кандидатстват по тази процедура.
 
  • ВАЖНО!!!
Сдружения на собственици (СС), подали заявления за интерес и финансова помощ по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (старата програма от 2015г.), няма да ползват  предимство при кандидатстване по настоящата процедура и следва да подадат всички изискуеми документи.
Тези СС чиито управителни и контролни органи са с изтекъл мандат (т.е. са избрани преди повече от 2 години) е необходимо да организират общо събрание за избор на нови Председател на УС/Управител и Председател на КС/ Контрольор. На същите събрания може да се променят обстоятелства относно регистрацията на СС, например : Наименованието; Приемането на нови членове; Напускане на СС на досегашни членове; Представените в СС проценти идеални части от общите части на сградата, и др.
За целта е необходимо да се използват създадените примерни образци на документи от администрацията на Община Велико Търново – намиращи се ТУК !
 
  • Допустими сгради за кандидатстване
Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС)* и са проектирани преди 26 април 1999 г.
* Многофамилните жилищни сгради, които се управляват по реда на ЗУЕС са тези, в които броят самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик. Сградата следва да е жилищна и да е предназначена за постоянно обитаване, в която най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ се заема от жилища (съгласно § 5, т. 29 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ).
 
  • Срокове за кандидатстване
  • Началото на процедурата беше дадено на 20.12.2022 г.
Настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е първи етап от изпълнението на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ към компонент „Нисковъглеродна Икономика“ на Националния план за възстановяване и устойчивост. Настоящият първи етап предвижда интензитетът на безвъзмездната финансова помощ да е 100% от допустимите разходи.
  • Крайният срок за подаване на проектни предложения за изпълнение на инвестиции от водещия партньор Община Велико Търново е: 17:00 ч. на 31.05.2023 г.
 
  • ВАЖНО!!!
Необходимо е да се уточни, че крайният срок за приемане на заявления за участие по настоящата процедура от СС в деловодството на Община Велико Търново е до: 17:00 ч. на 28.04.2023 г.
 
  • Насоки за кандидатстване
На следният линк са публикувани УТВЪРДЕНИТЕ НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
 
https://www.mrrb.bg/bg/utvurdeni-nasoki-za-kandidatstvane-po-procedura-podkrepa-za-ustojchivo-energijno-obnovyavane-na-jilistniya-sgraden-fond-etap-i/

  • Лице за разяснения и информация по темата:
арх. Николай Миладинов
м. 0882366636
е. nikolay.miladinov@gmail.com

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.