„Комплексен онкологичен център - Велико Търново” ЕООД

Дружеството е с предмет на дейност:

 • aктивно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания;
 • периодично наблюдение, консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози;
 • регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и преканцерози;
 • създаване и поддържане на раков регистър за съответната територия, на обслужвания район и за нуждите на Националния раков регистър;
 • промоция и превенция на онкологичните заболявания;
 • информиране на обществеността по проблемите на онкологичните заболявания;
 • експертна и консултативна дейност в областта на онкологията и медицинската онкология;
 • научноизследователска дейност в областта на онкологията;
 • провеждане на клинични и терапевтични изпитвания в областта на медицинската онкология;
 • реализиране на комплексни програми за обучение и специализация по онкология, медицинска онкология и лъчелечение и здравни грижи;
 • осъществяване на консултации по проблемите на онкологичните заболявания в обслужвания район;
 • извършване на профилактика и скринингoви програми за онкологичните заболявания;
 • предоставяне на социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане;
 • извършване на търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

ЕИК 104 524 994

Управител на дружеството: д-р Иван Николов

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.