21.12.2015 11:00

Община Велико Търново подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на труда и социалната политика по проект „Подкрепа за независим живот“

На 11.12.2015 година Община Велико Търново подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на труда и социалната политика по проект „Подкрепа за независим живот“, процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по проекта възлиза на 499 599,45 лв.
Основна цел на проекта е подобряване качеството на живот и достъпа до социални и здравни услуги, оказване на психологическа подкрепа, постигане на независимост и социално включване на  хора от уязвими групи – хора с увреждания, в т.ч. и деца с увреждания и хора над 65 г., които са в частична или пълна невъзможност да се самообслужват вкъщи и са в риск от социална изолация.
Проектът насърчава равните възможности на уязвимите групи, като се разшири обема, многообразието и целенасочеността на социалните услуги предоставяни в общността.
По проекта се предвижда създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда. За предоставянето на тези услуги ще бъдат назначени лични асистенти, домашни помощници, медицинска сестра, психолог, които ще бъдат в подкрепа на хора от целевата група.
Срокът за изпълнение на проект „Подкрепа за независим живот“ е 22 месеца. Продължителността на предоставяне на социални и здравни услуги на потребителите е 18 месеца, като първите четири месеца от стартирането на проекта са за изпълнение на подготвителни дейности – сформиране на екип, извършване на ремонт на помещенията на Центъра и закупуване на обзавеждане и оборудване, подбор на потребители на услуги, подбор на персонал на центъра и провеждане на обучение.
За популяризиране на проекта и информиране на потенциалните потребители за възможността за ползване на предоставяните услуги, се предвижда провеждане на информационна кампания.
Изпълнението на процедура „Независим живот“ в Община Велико Търново ще даде възможност да се надградят постигнатите добри резултати по схема „Алтернативи“, чрез предоставяне на по-широк обхват и спектър на дейностите в посока предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги и други, според специфичната потребност на човека с увреждане.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.