16.02.2016 10:00

Проект „Обучения и заетост за младите хора“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Програмата е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост

Основната цел на проекта е интеграция на безработни младежи до 29-годишна възраст вкл., регистрирани в дирекция „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта, на пазара на труда чрез заетост при работодател или посредством осигуряване на обучения и субсидии за продължителна заетост.
            Съгласно утвърдената процедура, Община Велико Търново подаде Заявка до Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Велико Търново, за разкриване на общо 100 работни места за безработни младежи до 29-годишна възраст, от тях:
 • 25 работни места за длъжност „Младши специалист“ в общинска администрация;
 • 10 работни места за длъжност „Технически сътрудник“ в кметствата и кметските наместничества в Община Велико Търново;
 • 35 работни места за длъжност „Социален асистент“ в специализирани институции, социални услуги в общността, социални услуги от резидентен тип;
 • 10 работни места за длъжност „Работник, озеленяване“ в населени места на територията на Община Велико Търново;
 • 20 работни места за длъжност „Портиер“ в детски заведения в Община Велико Търново.
По обявените работни места до момента от Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Велико Търново са насочени 97 безработни младежи, от тях одобрени за сключване на трудови договори - 66 младежи. В резултат от активната дейност на младежкият медиатор, назначен в Община Велико Търново по Национална програма „Активиране на неактивни лица“, бяха идентифицирани, мотивирани за включване в проекта и регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ общо 18 лица.
Към настоящият момент, остават незаети 31 от обявените работни места за длъжност „Социален асистент“ в следните обекти:
 • Дом за стари хора „Венета Ботева“ – гр. Велико Търново;
 • Дом за деца „Пеню и Мария Велкови“ – гр. Велико Търново;
 • Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни и лица с увреждания над 18 г. – гр. Велико Търново;
 • Център за социална рехабилитация и интеграция за лица над 18 г. с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения – гр. Велико Търново;
 • Защитено жилище за хора с умствена изостаналост 1 и 2 – гр. Дебелец;
 • Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост – гр. Велико Търново;
 • Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания – гр. Велико Търново;
 • Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с/без увреждания I, II и III – гр. Велико Търново;
 • Дневен център за деца с увреждания – гр. Велико Търново;
 • Детска ясла „Пролет“ – гр. Велико Търново;
 • Детска ясла „Щастливо детство“ – гр. Велико Търново;
 • Детска ясла „Слънце“ – гр. Велико Търново;
 • Детска ясла „Мечо Пух“ – гр. Велико Търново.
За всяко наето лице от бюджета на проекта се предоставят средства за трудови възнаграждения на младежите в размер на 420,00 лв. за срок от 6 месеца.
            Предстои подписване на договор за осигуряване на заетост с Агенция по заетостта и сключване на трудови договори с одобрените лица.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.