16.02.2016 11:45

Проект „Подкрепа за независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

На 01.02.2016 г. Община Велико Търново стартира реализирането на Проект „Подкрепа за независим живот” в изпълнение на Договор BG05M90OP001-2.002 -0152-С001 по процедура BG05M90OP001-2.002 „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
Обща цел на проекта: Надграждане на постигнатите добри резултати по Схема „Алтернативи”, Операция „Помощ в дома” и Процедура „Нови алтернативи”, като дава по – широк обхват и спектър на дейностите в посока предоставяне на интегрирани социално – здравни услуги, според индивидуалните потребности на потребителите. 
Специфични цели на проекта:
  • Разкриване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда;
  • Създаване на условия за независим и достоен живот на 75 лица с увреждания, в т.ч. и деца с увреждания и хора над 65 г., които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване или в риск от социална изолация;
  • Осигуряване на трудова заетост на общо 58 лица в трудоспособна възраст в т. ч.:
  • Персонал на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, включващ – Управител, „Социален работник“, „Психолог“ и „Медицинска сестра“;
  • Персонал за предоставяне на социалните услугите „Личен асистент“ и „Домашен помощник“ – 40 лични асистенти и 14 домашни помощници.
Потребители на интегрирани почасови социални услуги могат да бъдат следните групи:
  • лица с увреждания, в т.ч. и деца с увреждания и техните семейства;
  • хора над 65 г., които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване или в риск от социална изолация.
Продължителност на проекта: от 01.02.2016 г. до 30.11.2017 г. /22 месеца/, от които 18 месеца ще се предоставят интегрирани социални и здравни услуги и осигуряване на психологическа подкрепа на потребителите на Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда.
Бюджет на проекта: общата сума на безвъзмездната финансова помощ е в размер на  499 599,45 лв.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.