16.02.2016 11:00

Проект „Приеми ме 2015“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

В изпълнение на подписано на 11 декември 2015 година Споразумение за партньорство между Община Велико Търново и Агенцията за социално подпомагане за реализиране на проект „Приеми ме 2015“ - № BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд се осъществяват дейностите заложени в Проект „Приеми ме 2015“ Община Велико Търново.
В периода 15.12.2015 г. – 18.01.2016 г. се организира и проведе конкурс за длъжност „социален работник“ в Екип по приемна грижа.
Със Заповед на Кмета на Община Велико Търново е назначена Комисия за избор на кандидати за длъжност „Социален работник“. В състава на Комисията са включени представители на Регионална дирекция за социално подпомагане, Дирекция „Социално подпомагане“, Общинска администрация и член на Екипа за управление на проекта на местно ниво. Конкурса протече в два етапа – подбор по документи и събеседване.
На 20.01.2016 г. са назначени двама социални работници в Екип по приемна грижа избрани, от Комисията за избор на кандидати за длъжност „Социален работник“, съгласно утвърдените от Кмета на Община Велико Търново Критерии за подбор на социални работници по Проект „Приеми ме 2015“.
Проект „Приеми ме 2015“ е продължение на Проект „И аз имам семейства“, изпълняван в периода 2011 г. - 2015 г. Настоящият проект стартира на територията на Община Велико Търново с 20 утвърдени приемни семейства, като към момента в 16 професионални приемни семейства са настанени 16 деца на възраст от 0 г. до 17 г. В 4 от утвърдените приемни семейства към момента не са настанени деца.
Заявления от кандидати за приемни родители по Проект „Приеми ме 2015“ се приемат в:
Община Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България“ 2, стая 218
Тел. 062/ 619 220
Екип по приемна грижа
Адрес: гр. Велико Търново, кв. „Бузлуджа“,
ул. „Георги Измирлиев“ № 15, бл. 2,вх. А, ет. 2, ап. 2
тел. 062/ 670 293

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.