19.02.2016 11:00

Разширяват обхвата на Националната програма за енергийна ефективност

С постановление на Министерския съвет (ПМС) №23/04.02.2016 г. бяха допълнени Методическите указания към Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Те са приети с ПМС №18/02.02.2015 г., и касаят критериите за допустимост на сградите.
В обхвата на програмата от 01.01.2016 г. допустими за финансиране ще бъдат и:

  • многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им - на три или повече етажа от минимум 6 (шест) самостоятелни обекта с жилищно предназначение.
  • многофамилни жилищни сгради (масивни сгради), проектирани преди 26 април 1999 г. на три или повече етажа с минимум 6 (шест) самостоятелни обекта с жилищно предназначение.
Горепосочените сгради са допустими за финансиране, само в случаите, когато попадат извън обхвата на проектните предложения на общините по приоритетна ос 1 и приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
При оценката на подадените заявления през 2016 г. общините трябва да третират с приоритет многофамилните жилищни сгради, строени по индустриален способ. Предимство се дава първо на сградите с над 36 самостоятелни обекта, а след това на тези с под 36 самостоятелни обекта.
През 2016 г. е предвидено общините да разглеждат и одобряват заявления за кандидатстване на всички допустими сгради по програмата при спазване изискването за отдаване на приоритет по гореописания ред.
* Подписването на договори за целево финансиране ще се извършва съобразно разполагаемия финансов ресурс.
Изпълнението на дейности по сградите, които ще бъдат одобрени и ще имат подадени искания към ББР за сключване на договори за целево финансиране през 2016 г., може да започне едва през 2017 г., след като са сключени договорите за целево финансиране и след като:
  • бъдат приключени дейностите по всички сгради със сключени договори за целево финансиране през 2015 г. и
  • при наличен финансов ресурс по програмата.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.