04.09.2012 15:01

Студенти от ВТУ посетиха Областния информационен център

Информационна среща под надслов „Европа за младите хора” се проведе в Областния информационен център. Над 20 студенти – бакалаври и магистри, от специалностите „Социални дейности”, „Социална педагогика”, „Стопанско управление” и „Информационни технологии в изпълнителната и съдебната власт” на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” участваха в срещата.

Управителят на ОИЦ Светла Стефанова запозна младежите с дейността и основните видове услуги, предоставяни от информационния център на административни структури, фирми, НПО и граждани. Присъстващите бяха информирани за Политиката на сближаване на Европейския съюз и процеса на подготовка и планиране на следващия програмен период 2014-2020 г. Подробно бяха разяснени механизмите за финансиране на проекти по седемте оперативни програми в България, техния обхват и допустимите бенефициенти.

Акцент по време на информационната срещата бе поставен върху Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – приоритенти оси, Управляващ орган, междинни звена, бенефициенти и целеви групи. Представени бяха и актуални схеми по програмата – „Първа работа”, „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж”, „Ново работно място”, „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятeлна стопанска дейност – Компонент 2” и други.

Участниците в срещата получиха отговори и на зададени от тях конкретни въпроси, свързани с реализацията на младите хора у нас и в Европа. Бяха им предоставени и полезни интернет адреси на сайтове, съдържащи информация за еврофондове и програми на Европейския съюз. На студентите от Великотърновския университет бяха раздадени брошури с описание на дейността на ОИЦ, информация за ОПРЧР и рекламно-информационни материали от библиотеката на центъра.

Младежите имаха възможност да ползват и новата интерактивна маса с multy touch устройствата в офиса на ОИЦ. Част от тях изявиха желание да получават месечния електронен бюлетин на Областния информационен център.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.