11.04.2018 10:00

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Настоящата Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС е изготвена на основание Изх. № 4310/20.12.2017г. на РИОСВ – Велико Търново съгласно, който инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква „а” (Кариери, открити рудници и добив на торф, невключени в Приложение № 1) на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
С документа може да се запознаете на тази страница.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.