14.09.2018 11:00

Проект „Приеми ме 2015”

В изпълнение на сключено Споразумение за партньорство № BG 03-ПС01-32 от 11.12.2015 г. и Анекс № BG 03-ПС01-0016 от 01.09.2016 г. между Oбщина Велико Търново в качеството й на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по Проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., бюджетна линия BG05М9ОР001-2.003 „Приеми ме 2015”, Община Велико Търново обявява конкурсна процедура за подбор на:
 1 /един/ социален работник за предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа” в община Павликени, област Велико Търново, на основание чл. 67, ал. 1, т. 2 и чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда;
1 /един/ социален работник за предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа” в община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, на основание чл. 67, ал. 1, т. 2 и чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда.
І. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК
            ОСНОВНИ ФУНКЦИИ:
 1. Познава и прилага нормативната уредба в сферата на закрила на детето и в т.ч. услугата “Приемна грижа”.
 2. Познава подробно всички дейности, свързани с услугата ”Приемна грижа” и ги прилага в работата с приемните семейства.
 3. Отговаря за работата с кандидата за приемно семейство в процеса на оценяване и обучение, както и за подкрепата на приемното семейство в периода на опознаване, настаняване и полагане на грижи за дете при спазване на утвърдените стандарти.
 4. Участва в разработването на план за ползване на услугата “Приемна грижа”.
 5. Консултира приемните родители, в зависимост от техните потребности.
 6. Предоставя подкрепящи услуги – обучения на кандидати за приемни родители,  семейна конференция и групи за взаимопомощ.
 7. Работи в тясно сътрудничество с отдел ”Закрила на детето” към Дирекция “Социално подпомагане”.
 8. Поддържа връзка с други организации и институции, касаещи проблемите и потребностите на приемните родители и децата, настанени в приемни семейства.
 9. Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговаря, съгласно изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
 10. Участва в организираните обучения от екипа за организация и управление на проекта.
 11. Участва при провеждане на екипни срещи.
 12. Спазва професионалната етика и съхранява професионална тайна. Не разпространява лична информация станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения.
 13. Познава и спазва Етичния кодекс на работещите с деца.
ІІ. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
 1. Средно образование в сферата на хуманитарните дейности.
 2. Професионален опит в областта на закрила на детето и/ или социални услуги, не по-малко от 1 /една/ година.
 3. Опит при изпълнение на проекти – предимство.
С одобрените кандидати ще бъдат сключени срочни трудови договори, до завръщане на титулярите на длъжностите на пълно ненормирано работно време.
Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по проект ”Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., бюджетна линия BG05М9ОР001-2.003 ”Приеми ме 2015”,
 Основното месечно възнаграждение е в размер на 600,00 лв. /шестстотин лева/.
ІIІ. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА
1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите са:
 • Заявление за кандидатстване - по образец;
 • Автобиография;
 • Декларация - по образец;
 • Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда - по образец;
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
2. В срок от един месец от публикуване на обявата /ако срокът изтича в неработен ден, в следващия работен ден/ кандидадите подават необходимите документи в стая 218 в сградата на Община Велико Търново, пл. „Майка България“ №2 всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.00 ч.
Всяко постъпило заявление за участие в рамките на обявения срок се разглежда от Комисия за избор на Екип по приемна грижа, определена със Заповед на Кмета на Община Велико Търново.
 1. Подборът ще протече в два етапа:
 • Проверка за съответствието на представените документи с обявените необходими документи.
 • Събеседване.
До етап събеседване не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.
Списък на допуснатите до събеседване  кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на събеседването се обявяват на електронната страница на Община Велико Търново на адрес: www.veliko-turnovo.bg
Събеседването се провежда от Комисията за избор на Екип по приемна грижа и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионални качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.
След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от събеседването и списък с класираните кандидати в 3-дневен срок от провеждането му.
Кметът на Община Велико Търново сключва трудови договори с класирания на 1-во място кандидат за съответната община.
IV. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА.
 1. община Павликени, област Велико Търново
 2. община Полски Тръмбеш, област Велико Търново
Повече информация можете да намерите на тази страница.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.