01.07.2019 16:00

Община Велико Търново приключва проект „Изграждане на кризисен център за лица”

Община Велико Търново има удоволствието да покани всички заинтересовани граждани, организации, институции и медии на финална пресконференция по проект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ЛИЦА“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“. Пресконференцията ще се проведе на 08.07.2019 г. /понеделник/ от 10:00 ч. в конферентната зала на хотел „Алегро“ (адрес: ул. „Цар Тодор-Светослав“ № 15).
Бенефициент по проекта е Община Велико Търново. Срока за изпълнение на дейностите е 30 месеца. Безвъзмездна финансова помощ:  2 169 123,77 лв.
Целта на проекта е изграждане на „Кризисен център за лица“ с общ капацитет 30 лица (места), разположен в две сгради тип пасивна къща, както и благоустрояване на прилежащите дворни пространства. „Кризисен център“ е комплекс от социални услуги за лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, които се предоставят за срок до 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране на потребителите или социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция. В двата кризисни центъра всеки потребител на социалната услуга разполага с лично пространство и степен на самостоятелност, в зависимост от неговата автономност и способност за поемане на отговорност. Развитието на потребителите вътре в центъра се осъществява съгласно индивидуални планове, изготвени на база детайлна оценка на специфичните нужди и потребности и целящи осигуряването на възможности за пълноценно личностно развитие и изграждането на съответните умения за последващо израстване.
С предоставянето на социалната услуга „Кризисен център“ ще се реализират дейностите на проекта - кризисна интервенция; индивидуална подкрепа; подобряване или формиране на умения за социално включване; индивидуална и групова работа за интегриране на лицата на трудовия пазар; активно включване в обществения живот.
Разкриването на социални услуги от резидентен тип е доказано ефективен подход за преодоляване на социалната изолация на уязвими социални групи. Едно от основните предимства на този тип социални услуги се основава на индивидуалните грижи осигурени на ползвателите.
Общината ще осигури възможност за социално включване и целогодишно ползване на услугата от максимално широк кръг от нуждаещи се лица, тъй като капацитетът на двата центъра предвижда предоставянето на услуга на 30 лица (30 места). Предоставянето на услугата допринася за разширяване на традиционно добрите услуги в общността, които предоставя община Велико Търново.

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.