08.09.2021 16:30

С публично промоционално събитие „Ден на отворените врати“ на 8 септември, Художествена галерия „Борис Денев“ отново отвори врати

Проект “Изкуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма”, с проектен код ROBG-576

На 08.09.2021 г. се проведе публично промоционално събитие „Ден на отворените врати“, с предоставен свободен достъп за разглеждане на реновираната по проекта Художествена галерия „Борис Денев“ за запознаване на обществеността с необятния свят на изкуството. В рамките на проекта са реализирани инвестиции с прилагане на мерки и дейности, целящи повишаване на енергийната ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, със запазване на автентичната визуализация и експресивното въздействие на съществуващата обемно - пространствена композиция. Изпълнени са дейности за развитие, маркетинг, популяризиране и устойчиво използване на съвместния интегриран туристически продукт „Изкуство и култура“, както и модернизация на Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново и Двореца - музей „Маринку“ в гр. Калафат, Румъния, за да се  превърнат в модерни центрове за изкуство и да привлекат значителен брой туристи чрез  организиране и популяризиране на съвместни изложби и провеждане на събития и прояви на открито в прилежащите пространства на обектите.
Целевите групи по проекта са образователни и обучителни центрове, участници в интерактивните инициативи, музеи и културни институции, публични институции, представители на туристическия сектор и културни оператори, обществеността от трансграничния район.
В рамките на проекта е проведена промоционална кампания с разработени промоционални материали: разработен каталог на нематериалното културно наследство, включен в продукта „Изкуство и култура";  разработен календар на културните събития „Изкуство и култура“, листовки, брошури и каталози свързани с новия интегриран туристически продукт в трансграничния регион.
След извършените инвестиции в галерията, с прилагане на  мерки за енергийна ефективност, са обособени пространства за провеждане на публични инициативи, семинари и работни срещи/уъркшопи, за превръщане на галерията в място за културен обмен и притегателен център за обмен на практики в областта на модерното и класическо изкуство в трансграничния район.
Проектът e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България 2014 -2020.
Изпълнява се от Община Велико Търново /Водещ партньор по проекта/, в партньорство с Община Калафат, област Долж, Румъния и Фондация „Лице за изкуство и култура", гр. Плевен, България.

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.