24.06.2022 12:00

Община Велико Търново създаде нова социална услуга в подкрепа на хората с психични разстройства

Със Заповед на Кмета на Община Велико Търново от 22 юни е разкрита нова социална услуга - Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения, с капацитет 40 места.
Социалната услуга е в изпълнение на проект на Община Велико Търново по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., BG05M9OP001-2.062-0004-C01 „Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения" и временно се предоставя в помещения в село Пчелище, ул. „Четиринадесета“ №26, до приключване адаптирането на сградния фонд в село Церова кория, общ. Велико Търново.
За успешното реализиране на социалната услуга са назначени 9 души персонал: управител, двама социални работници, педагог, психолог, четирима трудотерапевти. Росица Димитрова – директор на дирекция „Социални дейности и здравеопазване“,  връчи трудовите договори на специалистите в услугата и ги запозна с предизвикателствата в социалната работа с лицата с интелектуални затруднения и психични разстройства.
В рамките на проекта срокът за предоставяне на услугата е дванадесет месеца.
Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с интелектуални затруднения осигурява почасови услуги за рехабилитация, трудотерапия, трудово наставничество, консултиране, информиране и подкрепа, включително и на хората, полагащи грижи за лицата от целевите групи, мобилна работа, както и съответните профилирани дейности за подкрепа на лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения.
Целите са следните:
- възстановяване на умения за самостоятелен начин на живот на лицата с увреждания;
- пълноценно включване в общността на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения според възможностите им за изграждане на трудови и социални умения;
- социално включване и целогодишно ползване на услугата от широк кръг нуждаещи се лица с увреждания;
- разширяване на традиционно добрите услуги в общността, които предоставя община Велико Търново;
- осигуряване на качествена грижа за лицата с увреждания в Община Велико Търново.
По проекта се търсят медицинска сестра, рехабилитатор и трудотерапевт.

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.