18.10.2022 17:00

Кметът Даниел Панов предлага най-строги норми за „Кроношпан“

Подготвено е мотивирано искане към екоминистерството

Кметът на Велико Търново Даниел Панов предлага Министерството на околната среда и водите и компетентният му орган – Изпълнителната агенция по околна среда да въведат най-строги норми за емисиите, отделяни от инсталациите в завода на „Кроношпан“ в града. За целта вече е подготвено мотивирано искане, което ще бъде изпратено до МОСВ след одобрение от Великотърновски общински съвет.
Повод са както зачестилите сигнали на граждани, така и липсата на механизъм за контрол от страна на компетентните органи към МОСВ върху разпространението на миризми и летливи вещества. Само от януари до октомври тази година жалбите до РИОСВ относно дейността на завода и разпространението на миризми са 37 на брой. Наложени са две глоби, а в останалите случаи РИОСВ отговаря, че нормите за емисии не са нарушени.
Решението е Агенцията по околна среда, издала през 2018-а година Комплексно разрешително с №570-Н0/2018 г. за завода на „Кроношпан“, да актуализира този документ. Тази институция е единствената с компетенции и правомощия да постави възможно най-строги стойности на допустимите емисии на отделяните органични вещества, определени като общ въглерод. Законът за чистотата на атмосферния въздух позволява Агенцията да промени комплексното разрешително без необходимост от изменения на нормативната, се посочва в предложението на Даниел Панов до МОСВ.
Второто решение е Министерството на околната среда и водите да промени нормативната уредба – с редакция на Наредба №1 от 27 юни 2005 година в посока най-строги норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. Също и с изменение на Закона за чистота на атмосферния въздух чрез добавяне на „органични вещества, определени като общ въглерод“ към основните показатели, характеризиращи качеството на въздуха.
Максимално допустимите нива следва да бъдат със стойности, които да доведат до актуализация на Комплексното разрешително на „Кроношпан“.
Ако МОСВ одобри предложението и измени нормативната уредба, освен трайно решение на проблемите във Велико Търново, това ще помогне и на други градове и общини със сходни казуси.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.