02.03.2023 14:00

Община Велико Търново ще представи проекта за Интегриран градски транспорт

На 07.03.2023 г. в Регионален пресклуб БТА пред гости и медии Община Велико Търново ще представи проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“.
Финансирането е осигурено от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Велико Търново“, по Административен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-001 (№ РД-02-36- 804/08.07.2019 г.).
Общата стойност възлиза на 11 942 189,33 лв., от които 8 844 738,87 съфинансиране от ЕФРР, 1 560 836,28 лв. съфинансиране от националния бюджет и 1 536 614,18лв. собствен принос на Община Велико Търново.
Основната цел на проектното предложение е създаване на по-ефективен, по-бърз и по-екологичен градски транспорт на град Велико Търново с по-малко потребление на енергия и възможности за алтернативни форми на транспорт, което ще допринесе за повишаване на качеството на живот и подобряване на екологичната среда. Целта на проекта е в унисон с основната цел на процедурата, а именно проектът да допринесе за изпълнението на ИПГВР на гр. Велико Търново до 2020 г., насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в съответствие с Националната концепция за пространствено развитие на България за периода 2013-2025 г.
В рамките на проектното предложение обектите на интервенция са разпределени в 9 компонента и включват:
  • реконструкция на бул. „България“;
  • изграждане на пешеходен надлез над ул. „Магистрална“;
  • изграждане на кръстовище между улици „Христо Ботев“, „Седми юли“ и „Цар Тодор Светослав“;
  • изграждане на кръгово кръстовище между ул. "Беляковско шосе", ул. "България", ул. "Полтава", ул."Освобождение" и ул. "Краков";
  • модернизация на 4 светофарни кръстовища в гр. Велико Търново;
  • изграждане на буферни паркинги „Френхисар“ и „Сержантско училище“;
  • изпълнение на необходимите информационно -комуникационни технологии (ИКТ) за модернизацията на градския транспорт в гр. Велико Търново чрез доставка и монтаж на електронни информационни табла на 22 бр. спирки;
  • изпълнение на необходимите ИКТ за модернизацията на градския транспорт чрез създаване на контролен център с необходимото сървърно и мрежово оборудване, софтуер за управление, интеграция и контрол и пр., внедряване на паркинг система и информационни табла за паркиране, както и доставка на подвижен състав - 3 бр. електробуси, които ще изпълняват разписание по утвърдената нова основна линия от общинската транспортна схема Т-100.
Периодът за реализация на всички дейности е 19.07.2019 - 19.12.2023 г.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.