24.02.2023 16:30

Подаване на заявления и изготвяне на списъци за закупуване на добита дървесина от временен горски склад

Във връзка със задоволяване потребностите с дърва за огрев Община Велико Търново уведомява желаещите да бъдат включени в списъци за закупуване на дървесина от временен горски склад да подадат заявление по образец до 31 март 2023г., по един от следните начини: в деловодството на ОП „Горско стопанство” гр. Велико Търново, ул. „Росица” № 1, по електронен път на e-mail: opgorskovt@mail.bg, при Кмет /Кметски наместник по постоянен адрес на лицето/. Заявлението следва да съдържа трите имена, постоянен адрес на не повече от един член на домакинство, както и количеството дървесина, което желае да закупи. Количеството дървесина, което едно домакинство може да закупи за една календарна година, е до 10 пространствени кубични метра.
Право да закупуват дърва за огрев имат физически лица, които не са търговци – за лична употреба, без право на продажба, които имат постоянен адрес в Община Велико Търново.
След изтичане на срока /31.03.2023г./ ОП „Горско стопанство” ще обяви списъкът на лицата подали заявление на видно място в сградата на предприятието и ще го публикува на сайта на Община Велико Търново.
В срок до 15 април ОП „Горско стопанство” ще извърши проверка на списъка и при необходимост ще приеме заявления за изменение и допълнение в него.
В срок до 30 април ОП „Горско стопанство” при необходимост може да допълни списъка въз основа на заявления от лица, които отговарят на изискванията, но не са включени в списъка. След изтичане на срока окончателният списък по населени места ще бъде публикуван на интернет страницата на Община Велико Търново и ще бъде обявено на таблото в сградата на ОП „Горско стопанство” и по кметства.
До края на месец май ОП „Горско стопанство” ще публикувана на интернет страницата на Община Велико Търново актуални цени за продажба на стояща дървесина на корен, както и данни за всички регистрирани към датата на публикуваните обекти по чл.206, в който се извършва търговия с дърва за огрев на територията на съответната община.
На лицата, вписани в списъка се осигурява дървесина от горските територии, собственост на Община Велико Търново, а когато това е невъзможно - от горските територии - държавна собственост.
Заявленията се изпълняват по реда на тяхното постъпване.
ОП „Горско стопанство” предоставя дървесината на лицата включени в списъка, в срок до 1 ноември на текущата година.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.