08.03.2023 14:30

Община Велико Търново представи проекта за интегриран градски транспорт

На 07.03.2023 г. в Регионален пресклуб БТА пред гости и медии Община Велико Търново представи проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“.
Финансирането е осигурено от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Велико Търново“, по Административен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01 (№ РД-02-36- 804/08.07.2019 г.).
Общата стойност възлиза на 11 942189,33 лв., от които 8 844 738,87 съфинансиране от ЕФРР, 1 560836,28 лв. съфинансиране от националния бюджет и 1 536 614,18лв. собствен принос на Община Велико Търново.
Подробна презентация за основната цел и обектите на интервенция направи ръководителят на проекта инж. Динко Кечев, Директор Дирекция „Строителство и устройство на територията. С изпълнението на проекта ще се осигури по-ефективен, по-бърз и по-екологичен градски транспорт на град Велико Търново с по-малко потребление на енергия и възможности за алтернативни форми на транспорт, което ще допринесе за повишаване на качеството на живот и подобряване на екологичната среда.
Дейностите по проекта са насочени към разпределените в 9 компонента обекти на интервенция, които включват:
  • реконструкция на бул. „България“;
  • изграждане на пешеходен надлез над ул. „Магистрална“;
  • изграждане на кръстовище между улици „Христо Ботев“, „Седми юли“ и „Цар Тодор Светослав“;
  • изграждане на кръгово кръстовище между ул. "Беляковско шосе", ул. "България", ул. "Полтава", ул."Освобождение" и ул. "Краков";
  • модернизация на 4 светофарни кръстовища в гр. Велико Търново;
  • изграждане на буферни паркинги „Френхисар“ и „Сержантско училище“;
  • изпълнение на необходимите информационно -комуникационни технологии (ИКТ) за модернизацията на градския транспорт в гр. Велико Търново чрез доставка и монтаж на електронни информационни табла на 22 бр. спирки;
  • изпълнение на необходимите ИКТ за модернизацията на градския транспорт чрез създаване на контролен център с необходимото сървърно и мрежово оборудване, софтуер за управление, интеграция и контрол и пр., внедряване на паркинг система и информационни табла за паркиране, както и доставка на подвижен състав - 3 бр. електробуси, които ще изпълняват разписание по утвърдената нова основна линия от общинската транспортна схема Т-100.
Екипът за управление на проекта увери всички присъстващи, че ще бъде спазен периодът за реализация на проекта, който трябва да приключи до 19.12.2023 г.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.