01.03.2024 16:00

От 1 март започва приемът на документи за Общинска програма за асистирана репродукция на Община Велико Търново

От 01 март 2024 г. започва приемът на документи, в изпълнение на Общинска програма за асистирана репродукция на Община Велико Търново (ин витро). Желаещите могат да подават Заявления в Център за административно обслужване в Община Велико Търново на следния адрес:
гр. Велико Търново,
пл. "Майка България" № 2
Център за административно обслужване
Срок за подаване на документите: от 01.03.2024 г. до 01.04.2024 г. включително.
Необходимите документи за кандидатстване - заявления и декларации по образец, могат да се получат в Център за административно обслужване в Община Велико Търново и на електронен адрес:
www.veliko-tarnovo.bg/bg/zdraveopazvane/obshinska-programa-za-asistirana-reprodukciya
Съгласно Правилника, на семейство или двойка с репродуктивни проблеми  се отпускат средства в размер до  2 000 лв. на година.
Комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Велико Търново разглежда подадените заявления в едномесечен срок и взема решение, за което информира писмено кандидатите. Комисията е в състав от 7 члена, от които 3 пре­д­ставители на общинска администрация и 4 общински съветници, избрани от Вели­ко­търновски общински съвет. С цел подпомагане дей­ност­та на комисията, с право на съвещателен глас в заседанията й, могат да участват и се допускат представители на юридически лица с нестопанска цел, защитаващи правата на пациентите в областта на репродуктивното здраве.
Одобрените кандидати, както и размерът на отпуснатата сума, се одобрява от Великотърновски общински съвет, след внесено предложение за решение. Взетите решения се обявяват на официалния сайт на Община Велико Търново по входящ номер на кандидатите.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.