17.05.2013 14:00

Местна комисия за борба с трафика на хора

   На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, съгласно чл. 5, ал. 3 от Закона за борба с трафика на хора, уведомително писмо № ТХ.02.180 / 11. 04. 2012 г. на Министъра на вътрешните работи и писмо № И-507 / 20. 04. 2012 г. на Националното сдружение на общините, със заповед РД 22-80 / 22. 01. 2013 г.на кмета на Община Велико Търново е създадена местна комисия за борба с трафика на хора. Националната комисия за борба с трафик на хора (НКБТХ) към Министерски съвет създава към някои от общините в страната МКБТХ - комисията във Велико Търново е девета по ред, други местни комисии има в Бургас, Варна, Пловдив, Пазарджик, Сливен, Монтана, Русе, Благоевград.
      Местните комисии:
 • организират и координират взаимодействието между отделните ведомства и организации в региона по прилагането на закона;
 • осъществяват държавната политика и стратегия в областта на борбата с трафика на хора на територията на региона;
 • осъществяват изпълнението на националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите му на  територията на  региона;
 • подпомагат организацията за проучване, анализ и статистическа отчетност на данните във връзка с трафика на хора;
 • участват в международното сътрудничество за предотвратяване и противодействие на трафика на хора;
 • организират провеждането на информационни, разяснителни и образователни кампании за лицата от рисковите групи на трафика на хора в региона;
 • реализират програми за обучение на служители за изпълнение на функции във връзка с предотвратяването и противодействието на трафика на хора в региона.
      В състава на МКБТХ Велико Търново са:
 • г-н Ганчо Карабаджаков – председател на МКБТХ и заместник-кмет на Община  Велико Търново „Култура, образование и социални дейности”
 • г-жа Росица Димитрова – заместник-председател на МКБТХ и директор дирекция „Социални дейности и здравеопазване”
 • г-жа Пенка Игнатова – директор дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”
 • г- жа Мая Пешева – директор дирекция „Социално подпомагане”
 • г-жа Ирина Костова – инспектор ТЗ БОП  Велико Търново
 • г-н Свилен Цонев – ТД „Национална сигурност”
 • гл. инспектор Валентин Къндев – заместник-началник РУП Велико Търново
 • г-жа Благовеста Факирова – председател на сдружение „Св. Иван Рилски” с. Балван
 • г-жа Христина Станчева – секретар на МКБППМН
 • г-жа Мариела Тодорова – управител на кризисен център с. Балван
 • секретар - Ваня Ананиева
МКБТХ се намира в Община Велико Търново, дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”. На първото свое редовно заседание на 16.04.2013 г. МКБТХ реши една от основните дейности и приоритет на комисията във Велико Търново да бъде превенция на ученици, младежи и студенти, едно проактивно обучение, което би довело не само до по-голяма информираност на целевите групи, но и до натрупването на знания и умения за справяне в рискови ситуации. В тази връзка учениците-доброволци към МКБТХ вече имат участие в пролетна доброволческа академия гр. Пловдив в периода 26 - 29.03.2013 г., по програмата „Връстници обучават връстници”. На базата на тази подготовка те вече влизат в училищата във Велико Търново като обучители на свои връстници и  използвайки интерактивни методи разчупват стереотипите на стандартното обучение.
В периода 18 - 21.05.2013 г. учениците-доброволци от МКБТХ заминават за Варна, за да участват в лятна доброволческа академия и да надградят наученото в Пловдив. Очакванията са, когато се приберат във Велико Търново, да бъдат още по-ефективни в това, което вършат. Академията във Варна се организира от Община Варна - дирекция „Превенции” и НКБТХ.
      Доброволците към МКБТХ Велико Търново са ученици от девети и десети клас от училищата: СОУ „Емилиян Станев”, СОУ „Вела Благоева”, Старопрестолна гимназия по икономика и ПГТ „Д-р Васил Берон”. Именно в тези училища, както и в ХГ „Св. Св. Кирил и Методий” в момента текат или са планирани обучения до края на учебната година. Предвидено е училищно базираната програма за превенция на трафика на хора поетапно да обхване всички училища на територията на Община Велико Търново.
Трафикът на хора е организирана криминална дейност, чиято цел е висока печалба чрез трудова и сексуална експлоатация. Най-застрашени групи са децата и младите хора, тъй като те все още нямат натрупан социален и емоционален опит, не могат да разпознават рисковите ситуации и следователно могат да бъдат лесно манипулирани и превърнати в жертви на трафик. С обученията се цели повишаване на информираността на учениците за престъплението „трафик на хора” и развиване на умения за разпознаване на рисковите ситуации. 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.