04.11.2013 12:00

Тече срока за подаване на декларации за определяне такса „битови отпадъци”

Община Велико Търново напомня на всички юридически лица, собственици или ползватели на недвижими имоти в Община Велико Търново, че 30.11.2013г. е последният срок за подаване на декларации за определяне на такса битови отпадъци, на база количество образувани отпадъци съгласно чл. 22 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.
Декларациите се подават в Центъра за обслужване на граждани на Община Велико Търново от 8:30 часа до 17:00часа.
В периода от 5 до 15 декември деклараторът може да направи справка за вида и броя на необходимите съдове за битови отпадъци. В периода от 5 до 20 декември, деклараторът може да внесе искане за оттегляне на подадената декларация. В такъв случай ще се заплаща годишната такса, пропорционално върху основа, определена от Общинския съвет.
Предварителни консултации относно попълване на декларациите може да се получат в стая 502 и стая 503 на сградата на Община Велико Търново в отдел „Околна среда”.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.