ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9023642 Отчитане на резултатите и устойчивост на проекта” по проект „CultTour – културното (градинско) наследство като фокусни точки за устойчив туризъм” на Община Велико Търново.

Статус: Неизвестен

Процедура: Друга

Обект на поръчката: Други

Дата на публикуване: 10.12.2013 09:54

Тази публикация е направена във връзка с проект „CultTour - културното /градинско/ наследство като фокусни точки за устойчив туризъм по Програмата за Транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 – 2013”. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и Управляващия орган.

Документация

Файл Размер
Уведомление
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
340,7 KB
Указания и образци
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
1,0 MB
Покана
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
102,4 KB

Краен срок за подаване на оферта

18.12.2013 17:00

Обществената поръчка е валидна до

17.12.2013 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.