"Доставка, монтаж на оборудване, машини, съоръжения и обзавеждане, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала за работа с новите машини и апаратура за "Комплексен онкологичен център - Велико Търново" във връзка с проект:"Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново” по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.1-11/2011/019 от 07.03.2012г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Документация

Файл Размер
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка
публикуван на: 01.09.2015 16:48:10
70,3 KB
Приложение 3 - Информация за датата и основанието за приключване на договор от 14.05.2014 г. със "СОЛОМЕД" ООД
публикуван на: 01.09.2015 16:48:10
66,5 KB

Краен срок за получаване на документи

11.11.2013 17:00

Краен срок за подаване на оферта

21.11.2013 17:00

Обществената поръчка е валидна до

11.11.2013 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.