"Предоставяне на услуга по годишно трудово-медицинско обслужване на работниците и служителите от специализираните структурни образования по смисъла на Наредба № 3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина, издадена на основание на чл. 25б, ал. 4 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд /посл. изм. ДВ. бр.15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г./" по позиции

Статус: Оттеглена

Процедура: Публична покана

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 14.12.2015 15:53

№ в РОП/ПОП: 9049026

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9049026

Позиции:

Позиция 1. Предоставяне на услуга по годишно трудово-медицинско обслужване на работниците и служителите от Общинска администрация; Счетоводство на дирекция „Култура”; Счетоводството на дирекция „Образование”; Счетоводството на ЦСУ; Други дейности по култура; Духов оркестър при Община Велико Търново; Регионален исторически музей; РНБ „П.Р.Славейков”; ХГ „Борис Денев”; ДКС „Васил Левски”; ОП „Общинско кабелно радио”; ОП „Реклама”; ОП „Спортни имоти”; ОП „Зелени системи”; ОП „Горско стопанство”, лица, назначени по програми и проекти с различно финансиране, и други след възлагане от Възложителя.

Позиция 2. Предоставяне на услуга по годишно трудово-медицинско обслужване на работниците и служителите към Центрове за социална рехабилитация и интеграция – 2 бр.; Защитени жилища за хора с умствена изостаналост – с. Церова кория, с. Пчелище – 3 бр.; Защитени жилища - гр. Дебелец – 2 бр.; ДЦДУ; Преходно жилище за възрастни хора с умствена изостаналост с. Церова Кория; ЦНСТ – 7 бр.; Кризисен център за деца жертва на трафик; ДСП; Дом за стари хора – В.Търново, с.Балван; ДВХУИ /с. Церова Кория, с. Пчелище/; Дом за деца лишени от родителска грижа; Клуб на пенсионера и инвалида, Центрове за работа с деца и младежи; Училищно здравеопазване; Детски ясли; Детска млечна кухня; ЦДГ, лица, назначени по програми и проекти с различно финансиране, и други след възлагане от Възложителя.

Документация

Файл Размер
Съобщение на основание чл. 9а, ал. 6 от ППЗОП за оттеглена публична покана
публикуван на: 21.12.2015 14:35:35
27,0 KB
Техническа спецификация и методика за оценка
публикуван на: 15.12.2015 16:00:05
75,0 KB
Документация
публикуван на: 15.12.2015 16:00:05
168,5 KB
Публична покана ID 9049026
публикуван на: 15.12.2015 16:00:05
77,4 KB

Краен срок за подаване на оферта

28.12.2015 17:00

Обществената поръчка е валидна до

28.12.2015 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.