"Упражняване на независим строителен надзор и инвеститорски контрол по обществена поръчка с предмет: "Строителство и реконструкция на водопроводни и канализационни мрежи на територията на град Велико Търново по проект: "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново" по оперативна програма "Околна среда 2007-2013г.", съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност". Приоритетна ос 1 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв.ж. попадащи в градски агломерационни ареали"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Информация за датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранцията за изпълнение
публикуван на: 12.01.2016 16:59:08
33,0 KB

Краен срок за подаване на оферта

22.11.2010 17:30

Обществената поръчка е валидна до

12.11.2010 17:30

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.