"Изготвяне на пред-инвестиционно проучване и финансов анализ за цялата система на градския транспорт на град Велико Търново"

Статус: Изпълнена

Процедура: Публична покана

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 05.02.2016 16:39

№ в РОП/ПОП: 9050174

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9050174

Предметът на поръчката включва извършването на проучвателни работи в съответствие с изискванията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16 RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020"

Документация

Файл Размер
Договор от 21.03.2016 г. с Инфрапроект консулт ЕООД
публикуван на: 11.04.2016 10:57:35
2,0 MB
Протокол от 17.02.2016 г. от работата на комисията
публикуван на: 01.03.2016 16:06:36
7,8 MB
Техническа спецификация и методика за оценка
публикуван на: 05.02.2016 17:08:00
234,5 KB
Публична покана ID 9050174
публикуван на: 05.02.2016 17:08:00
72,0 KB
Документация
публикуван на: 05.02.2016 17:08:00
234,0 KB

Краен срок за подаване на оферта

16.02.2016 17:00

Обществената поръчка е валидна до

16.02.2016 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.