Упражняване на строителен надзор и извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите на обект „Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР 2014-2020

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Обособени позиции:

Позиция 1: Извършване на строителен надзор

Позиция 2: Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
публикуван на: 11.07.2019 16:45:22
1,3 MB
Обявление за възложена поръчка за обособ. позиция 1 и 2
публикуван на: 13.12.2017 11:37:48
412,8 KB
Договор от 20.11.2017 г. с "Кимтекс - ЛТ" ООД за обособ. позиция 1
публикуван на: 13.12.2017 11:37:48
1,8 MB
Решение №РД 24-103/20.11.2017 г. за прекратяване на обособена позиция №2
публикуван на: 20.11.2017 16:29:50
2,6 MB
Решение №РД 24-97/27.10.2017 г. за изменение на влязло в сила Решение №РД 24-91/29.09.2017 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 27.10.2017 14:58:15
2,4 MB
Решение №РД 24-91/29.09.2017 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 29.09.2017 14:59:46
5,6 MB
Доклад от 27.09.2017 г.
публикуван на: 29.09.2017 14:59:46
7,0 MB
Протокол №4 от 14.09.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 29.09.2017 14:59:46
4,5 MB
Протокол №3 от 01.09.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 29.09.2017 14:59:46
8,1 MB
Протокол №1 от 07.04.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 29.09.2017 14:59:46
6,3 MB
Съобщение №91-00-309/11.09.2017 г. за отваряне на ценовите оферти
публикуван на: 11.09.2017 16:34:22
1,2 MB
Протокол №2 от 25.07.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 28.07.2017 11:21:32
9,6 MB
Решение №РД 24-26 от 09.03.2017 г. за промяна
публикуван на: 13.03.2017 15:41:10
182,4 KB
Документация и приложения
публикуван на: 28.02.2017 15:24:47
4,0 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 27.02.2017 11:29:25
673,0 KB
Решение № РД 24-17 от 23.02.17 г. за откриване на процедура
публикуван на: 27.02.2017 11:29:25
252,4 KB

Краен срок за подаване на оферта

05.04.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

05.04.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.