„Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05M9OP001-2.004-0046-C01 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД”, финансиран от ОП „РЧР“ 2014-2020, от специалист ЛОГОПЕД по обособени позиции“. Позиция № 2: ЛОГОПЕД 2 ЗА УСЛУГА „РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА УВРЕЖДАНИЯТА И ИНДИВИДУАЛНА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ”

Статус: Изпълнена

Процедура: Пряко договаряне

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с Митка Ганчева за обособена позиция 2 - Логопед 2 към услуга 2
публикуван на: 22.04.2019 17:15:38
2,1 MB
Допълнително споразумение от 31.10.2018 г. с Митка Ганчева за обособена позиция №2 Логопед 2 за Услуга 4
публикуван на: 07.11.2018 14:52:37
791,8 KB
Договор от 12.06.2017 г. с Митка Ганчева
публикуван на: 28.06.2017 13:59:22
986,5 KB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 28.06.2017 13:59:22
295,3 KB
Заповед №РД 22-870/30.05.2017 г. за класиране
публикуван на: 31.05.2017 15:24:54
1,3 MB
Доклад
публикуван на: 31.05.2017 15:24:54
5,9 MB
Протокол от 22.05.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 31.05.2017 15:24:54
527,3 KB
Покана №94ММ-18093-1/17.05.2017 г.
публикуван на: 17.05.2017 16:21:17
2,6 MB
Решение №РД 24-41 от 17.05.2017 г. за откриване на процедура
публикуван на: 17.05.2017 16:21:17
4,8 MB
Приложения
публикуван на: 17.05.2017 16:21:17
195,1 KB

Краен срок за подаване на оферта

19.05.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

19.05.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.