ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ID 00073-2013-0005 „Извършване на рекламни услуги и дейности по информиране и публичност по Проект „Бяло, пурпурно, синьо, зелено – следите на вечността. Утвърждаване образа на региона като уникална туристическа дестинация на националния и международен пазар“

Статус: Неизвестен

Процедура: Друга

Обект на поръчката: Други

Дата на публикуване: 24.01.2013 14:23

Обществената поръчка включва две обособени позиции:

1.Обособена позиция № 1 с предмет: „Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите и предоставяне на консултации”;

2.Обособена позиция № 2 с предмет: „Дейности по информиране, публичност и визуална идентификация на проект „Бяло, пурпурно, синьо, зелено – следите на вечността. Утвърждаване образа на региона като уникална туристическа дестинация на националния и международен пазар“”

Документация

Срок за получаване на искания за документи:

Дата: 06.03.2013 г. Час: 17:00

Място: Документацията за участие може да бъде получена в Община Велико Търново - на адрес: гр. Велико Търново - 5000, пл. „Майка България” № 2, ст. 317, всеки работен ден от 08:30 до 12:30 часа и от 13:00 до 17:00 час.

Цена: 24,00 лв. с ДДС.

Документация за участие се предоставя след представяне на платежен документ, удостоверяващ, че същата е заплатена по бюджетна сметка на Община Велико Търново: IBAN: BG36 SOMB 9130 3124 7580 000, BIC: SOMBBGSF в Банка „Общинска Банка“ АД – ФЦ Велико Търново.

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 15.03.2013 г.  Час: 10:30

Място:

В сградата на Община Велико Търново - гр. Велико Търново, пл. "Майка България" № 2

Файл Размер
Решение за промяна № РД 24-23/27.02.2013 г.
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
84,9 KB
Решение за промяна № РД 24-13/04.02.2013 г.
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
89,9 KB
Документация за участие след Решение за промяна от 27.02.2013 г.
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
8,0 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
200,2 KB
Решение за откриване
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
87,6 KB

Краен срок за подаване на оферта

13.03.2013 17:00

Обществената поръчка е валидна до

06.03.2013 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.