"Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите на обект "Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона" в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0003-C01 "Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона", по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-0039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020", по Приоритетна Ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с "Инвестстрой - 92" ЕООД, гр. Велико Търново
публикуван на: 14.01.2019 09:24:54
1,2 MB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 13.02.2018 11:15:50
240,9 KB
Договор от 22.01.2018 г. с "Инвестстрой - 92" ЕООД
публикуван на: 13.02.2018 11:15:50
937,2 KB
Решение №РД 24-1 от 02.01.2018 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 02.01.2018 16:38:30
1,2 MB
Доклад
публикуван на: 02.01.2018 16:38:30
3,0 MB
Протокол от дати 20.12.2017 г. и 29.12.2017 г.
публикуван на: 02.01.2018 16:38:30
3,3 MB
Съобщение №91-00-416 от 20.12.2017 г. за отваряне на ценовите оферти
публикуван на: 20.12.2017 14:41:52
353,6 KB
Документация - образци и приложения
публикуван на: 09.12.2017 12:37:04
2,9 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 07.12.2017 11:49:56
9,2 MB
Решение № РД 24-109 от 04.12.2017 г. за откриване на процедура
публикуван на: 07.12.2017 11:49:56
5,6 MB

Краен срок за подаване на оферта

19.12.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

19.12.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.