„Упражняване на авторски надзор на дейности по извършване на СМР по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020”.

Статус: Изпълнена

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Обект на поръчката: Услуга

Обществената поръчка включва две обособени позиции:
Обособена позиция №1 - Упражняване на авторски надзор на дейности по извършване на СМР на обекти: Обект 1: Реконструкция и модернизация на ДГ „Ален мак”; Обект 2: Реконструкция и модернизация на ДГ „Рада Войвода”; Обект 3: Реконструкция на СУ „Владимир Комаров”;
Обособена позиция №2 – Упражняване на авторски надзор на дейности по извършване на СМР на обекти: Обект 5: Реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДГ „Пролет”.

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обособена позиция №1
публикуван на: 16.07.2019 15:17:40
531,9 KB
Обявление за приключване на договор за обособена позиция №2
публикуван на: 26.06.2019 16:30:30
544,1 KB
Обявление за възложена поръчка за обособ. позиция 1 и 2
публикуван на: 20.08.2018 12:03:34
213,6 KB
Договор от 23.07.2018 г. с ЕТ Вариант-Р-Румяна Бузева за обособ.позиция 2
публикуван на: 20.08.2018 12:03:34
1,3 MB
Договор от 23.07.2018 с Астеди ЕООД за обособ.позиция 1
публикуван на: 20.08.2018 12:03:34
1,3 MB
Решение № РД 24-67 от 11.07.2018 г. за определяне на изпълнител за обособена позиция № 2
публикуван на: 11.07.2018 17:02:40
490,5 KB
Решение № РД 24-68 от 11.07.2018 г. за определяне на изпълнител за обособена позиция № 1
публикуван на: 11.07.2018 17:02:40
494,0 KB
Доклад от 11.07.2018 г. на комисията
публикуван на: 11.07.2018 17:02:40
1,5 MB
Протокол № 4 от 11.07.2018 г. от работата на комисията по обособена позиция № 2
публикуван на: 11.07.2018 17:02:40
589,2 KB
Протокол № 4 от 11.07.2018 г. от работата на комисията по обособена позиция № 1
публикуван на: 11.07.2018 17:02:40
614,9 KB
Протокол № 3 от 06.07.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 11.07.2018 17:02:40
584,1 KB
Протокол № 1 от 16.01.2018 г. от работата на комисията по обособена позиция № 2
публикуван на: 11.07.2018 17:02:40
411,3 KB
Протокол № 1 от 16.01.2018 г. от работата на комисията по обособена позиция № 1
публикуван на: 11.07.2018 17:02:40
593,0 KB
Съобщение с изх. №91-00-254/06.07.2018 г. на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 06.07.2018 15:05:39
509,5 KB
Протокол № 2 от 27.06.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 27.06.2018 15:58:25
776,6 KB
Решение №РД 24-112 от 12.12.2017 г. за откриване на процедура
публикуван на: 12.12.2017 16:32:45
843,0 KB

Краен срок за подаване на оферта

12.01.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до

12.01.2018 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.