„Доставка на специализирани автомобили за нуждите на ОП „Зелени системи”, по обособени позиции”

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Обособена позиция 1: „Доставка на нова сметосъбираща машина, съгласно техническа спецификация”;
Обособена позиция 2: „Доставка на нова водоноска, съгласно техническа спецификация”.

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с "Екоджен" ООД за обособена позиция №2
публикуван на: 15.01.2019 16:37:13
1,1 MB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 02.08.2018 10:50:11
257,8 KB
Договор от 05.07.2018 г. с Екоджен ООД за обособ. позиция 2
публикуван на: 02.08.2018 10:50:11
2,5 MB
Обявление за възложена поръчка за обособена позиция №1 - НЯМА ВЪЗЛАГАНЕ
публикуван на: 13.06.2018 13:36:48
6,1 MB
Решение №РД 24-44/30.05.2018 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 30.05.2018 14:16:55
2,0 MB
Доклад от 29.05.2018 г.
публикуван на: 30.05.2018 14:16:55
4,8 MB
Протокол №3 от 22.05.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 30.05.2018 14:16:55
4,4 MB
Протокол №2 от 27.04.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 30.05.2018 14:16:55
2,6 MB
Съобщение с изх. №91-00-172/11.05.2018 г. за отваряне на ценовите оферти
публикуван на: 11.05.2018 15:34:36
353,1 KB
Протокол от 18.04.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 26.04.2018 14:01:59
4,1 MB
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид - еЕЕДОП - представен във формат PDF (подходящ за преглед) и XML (подходящ за компютърна обработка)
публикуван на: 13.03.2018 11:14:21
88,5 KB
Документация
публикуван на: 13.03.2018 11:14:21
191,4 KB
Проект на договор
публикуван на: 13.03.2018 11:14:21
147,5 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 12.03.2018 13:42:30
5,5 MB
Решение №РД 24-21 от 09.03.2018 г. за откриване на процедура
публикуван на: 12.03.2018 13:42:30
2,1 MB

Краен срок за подаване на оферта

17.04.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до

17.04.2018 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.