Обява №ОБ-30/27.11.2018 г. с предмет: „Публикации на различна по вид информация (заповеди, обяви и др.) в ежедневници във връзка с дейността на Община Велико Търново”, по обособени позиции”.

Статус: Възложена

Процедура: Обява/ Покана по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 27.11.2018 16:39

№ в РОП/ПОП: 9083571

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9083571

По обособени позиции:
Обособена позиция №1: Публикации на различна по вид информация (заповеди, обяви и др.) в ежедневници във връзка с дейността на: дирекция „Правно обслужване и управление на собствеността” (като относно отдел „Управление на собствеността” ще се включва управление на общинската собственост и друга информация за дирекцията), дирекция „Социални дейности и здравеопазване” и структурите към нея, дирекция „Култура, туризъм и международни дейности” и структурите към нея, дирекция „Административно обслужване”, дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” и структурите към нея, както и друга информация за нуждите на административни структури на Община Велико Търново;
Обособена позиция №2: „Изготвяне и публикуване на прессъобщение по проект „Изкуство и култура”, код ROBG-576, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г., във връзка с кандидатстване на Община Велико Търново по приоритетна ос 1 „Добре свързан регион” и приоритетна ос 2 „Зелен регион”
Услугите по обособена позиция №2 ще се възложат по реда на съответната им индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП чрез сключване на договор за възлагане на предмета на съответната позиция. Стойността на позицията не надхвърля 156 464 лв., не надхвърля и 20 на сто от общата стойност на поръчката. Във връзка с гореизложеното, Възложителят ще сключи договор на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. Възлагането на посочената позиция е с цел необходимостта от публикуване на информация по проект „Изкуство и култура”, код ROBG-576, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г., във връзка с кандидатстване на Община Велико Търново по приоритетна ос 1 „Добре свързан регион” и приоритетна ос 2 „Зелен регион”.
Всеки участник има право да подаде оферта само за обособена позиция №1.

Документация

Файл Размер
Договор от 28.12.2018 г. с "Янтрапрес" АД, гр. Велико Търново
публикуван на: 07.01.2019 10:37:27
2,7 MB
Протокол от 11.12.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 17.12.2018 09:49:07
639,2 KB
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
публикуван на: 05.12.2018 11:38:19
511,7 KB
Обява №ОБ-30 от 27.11.2018 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
публикуван на: 27.11.2018 16:29:14
1,0 MB
Документация за обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява
публикуван на: 27.11.2018 16:29:14
269,2 KB

Краен срок за подаване на оферта

10.12.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до

10.12.2018 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.