„Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново“ в рамките на проект „Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ Проектен код: ROBG -576, финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел: 2.1 „Подобряване на устойчивото използване на ресурсите на природното и културно наследство“ по Програма за трансгранично сътрудничество “ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020“

Статус: Прекратена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Строителство

Документация

Файл Размер
Обявление за НЕвъзложена поръчка
публикуван на: 27.05.2019 11:21:27
241,7 KB
Решение за прекратяване № РД 24-57/09.05.2019 г.
публикуван на: 09.05.2019 17:09:05
3,3 MB
Документация и образци
публикуван на: 30.04.2019 13:45:48
1,2 MB
Решение №РД 24-52 от 23.04.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 30.04.2019 13:45:48
1,5 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 30.04.2019 13:45:48
458,5 KB

Краен срок за подаване на оферта

03.06.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

03.06.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.