Доставка на автомобили по позиции

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Обособена позиция №1: Доставка на два броя употребявани автомобили – пикап за нуждите на ОП „Зелени системи“
Обособена позиция №2: Доставка на фабрично нов автомобил (миниван/пикап) за нуждите на „Център за почасово предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги в общността или в домашна среда по Проект BG05M9OP001-2.040-0085-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“, Процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, финансиранa от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд
Обособена позиция №3: Доставка на фабрично нов високо проходим автомобил за нуждите на ОП „Горско стопанство“
Обособена позиция №4: Доставка на фабрично нов автомобил за нуждите на Дирекция „ОМДС“
Обособена позиция №4 ще бъде възложена по реда на съответната й индивидуална стойност на основание чл. 21, ал.6 от ЗОП чрез възлагане на обособената позиция. Стойността на позицията не надхвърлят 156 464 лв. и стойността й, възложена по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката.
За обособена позиция №4 не следва да се подават оферти.

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор с "Авточойс" ООД за обособена позиция №2
публикуван на: 28.11.2019 16:58:14
552,1 KB
Обявление за възложена поръчка за обособена позиция №2
публикуван на: 04.10.2019 15:33:51
244,8 KB
Договор от 04.09.2019 г. с "Авточойс" ООД за обособена позиция №2
публикуван на: 04.10.2019 15:33:51
2,6 MB
Обявление за НЕвъзложена поръчка за обособени позиции №1 и №3
публикуван на: 09.09.2019 16:39:32
291,7 KB
Решение №РД 24-120 от 19.08.2019 г. за определяне на изпълнител по обособена позиция №2
публикуван на: 19.08.2019 15:21:28
722,9 KB
Решение №РД 24-119/19.08.2019 г. за прекратяване на обособена позиция №1 и обособена позиция №3
публикуван на: 19.08.2019 15:21:28
1,7 MB
Доклад от дата 16.08.2019 г.
публикуван на: 19.08.2019 15:21:28
3,5 MB
Протокол от дати 12.08.2019 г. и 16.08.2019 г.
публикуван на: 19.08.2019 15:21:28
3,0 MB
Съобщение №91-00-264/13.08.2019 г. за отваряне на ценовите оферти
публикуван на: 13.08.2019 14:30:28
406,8 KB
Документация и приложения
публикуван на: 10.07.2019 13:53:59
377,8 KB
Решение №РД 24-93 от 05.07.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 08.07.2019 14:54:51
706,9 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 08.07.2019 14:54:51
1,2 MB

Краен срок за подаване на оферта

09.08.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

09.08.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.