Доставка на автомобили по позиции

Статус: Отворена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Обособена позиция №1: Доставка на два броя употребявани автомобили – пикап за нуждите на ОП „Зелени системи“
Обособена позиция №2: Доставка на фабрично нов автомобил (миниван/пикап) за нуждите на „Център за почасово предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги в общността или в домашна среда по Проект BG05M9OP001-2.040-0085-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“, Процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, финансиранa от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд
Обособена позиция №3: Доставка на фабрично нов високо проходим автомобил за нуждите на ОП „Горско стопанство“
Обособена позиция №4: Доставка на фабрично нов автомобил за нуждите на Дирекция „ОМДС“
Обособена позиция №4 ще бъде възложена по реда на съответната й индивидуална стойност на основание чл. 21, ал.6 от ЗОП чрез възлагане на обособената позиция. Стойността на позицията не надхвърлят 156 464 лв. и стойността й, възложена по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката.
За обособена позиция №4 не следва да се подават оферти.

Документация

Файл Размер
Документация и приложения
публикуван на: 10.07.2019 13:53:59
377,8 KB
Решение №РД 24-93 от 05.07.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 08.07.2019 14:54:51
706,9 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 08.07.2019 14:54:51
1,2 MB

Краен срок за подаване на оферта

09.08.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

09.08.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.