“Организиране и провеждане на 1 бр. публично промоционално събитие и изготвяне и публикуване на 1 бр. прессъобщение, в рамките на проект „Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ Проектен код: ROBG -576, финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел 2.1 „Подобряване на устойчивото използване на ресурсите на природното и културно наследство“ по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020“

Статус: Възложена

Процедура: Публично състезание

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Обявление за приключен договор
публикуван на: 08.10.2021 17:31:35
856,1 KB
Приложения към договора
публикуван на: 12.06.2020 17:09:49
2,2 MB
Обявление възложена поръчка
публикуван на: 12.06.2020 16:44:25
392,7 KB
Договор
публикуван на: 12.06.2020 16:44:25
1,4 MB
Решение за избор на изпълнител № РД 24-47/24.03.2020 г.
публикуван на: 25.03.2020 11:04:43
800,6 KB
Протокол №3
публикуван на: 25.03.2020 11:04:43
1,1 MB
Протокол №2
публикуван на: 25.03.2020 11:04:43
994,7 KB
Протокол №1
публикуван на: 25.03.2020 11:04:43
1,5 MB
Съобщение за отваряне на ценовите оферти
публикуван на: 12.03.2020 14:42:29
1,4 MB
ЕЕДОП
публикуван на: 26.11.2019 16:49:08
78,5 KB
Техническа спецификация
публикуван на: 26.11.2019 16:49:08
307,0 KB
Проект на договор
публикуван на: 26.11.2019 16:49:08
264,4 KB
Документация и образци
публикуван на: 26.11.2019 16:49:08
351,9 KB
Обявление за обществена поръчка
публикуван на: 26.11.2019 16:49:08
405,6 KB
Решение № РД 24-187/26.11.2019 г.
публикуван на: 26.11.2019 16:49:08
4,4 MB

Краен срок за подаване на оферта

17.12.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

17.12.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.