Разработване на стратегически документи на Община Велико Търново в две обособени позиции

Статус: Отворена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Обособена позиция №1: Извършване на последващата оценка на Общински план за развитие (ОПР) 2014 – 2020г. на Община Велико Търново и подпомагане изготвянето на финален доклад – отчет за изпълнението на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) 2014 – 2020 г на Община Велико Търново.

Обособена позиция №2: Разработване на План за интегрирано развитие на Община Велико Търново за периода 2021 – 2027 г. и хармонизиране на План за устойчива градска мобилност (ПУГМ) на град Велико Търново към новите изисквания за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие.

Документация

Файл Размер
Разяснение №91-00-183 от 22.05.2020 г. по документация за участие
публикуван на: 22.05.2020 15:12:35
259,9 KB
Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП (ІІ-ри етап)
публикуван на: 08.05.2020 09:52:06
102,6 KB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 28.04.2020 11:07:34
515,9 KB
Решение РД 24-64 от 23.04.2020 г. за откриване на процедура
публикуван на: 27.04.2020 14:29:03
1,6 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 27.04.2020 14:29:03
413,0 KB
Становище за осъществен контрол по чл.232 от ЗОП (І-ви етап)
публикуван на: 27.04.2020 14:29:03
165,4 KB

Краен срок за подаване на оферта

29.05.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до

29.05.2020 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.