20.01.2017 12:30

Велико Търново получава първите 15,2 милиона лева по ОП „Региони в растеж”

Община Велико Търново получава първите 15,2 милиона лева безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. Договорите с Управляващия орган по три от новите проекти бяха подписания от кмета Даниел Панов. В рамките на месец предстои обявяването на обществените поръчки за избор на изпълнители. Срокът за реализация на дейностите е 30 месеца от парафирането на контрактите.
Трите проекта са част от одобрената инвестиционна програма на Община Велико Търново по ОПРР 2014-2020. Те са в рамките на Процедура BG16RFOP001-1.001-009 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велико Търново”, част от Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.
Първият проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново” предвижда благоустрояване на над 40 улици и площади в старата градска част и запазване на автентичния им вид. Така историческата част на Велико Търново ще стане още по-атрактивна и достъпна за жителите и туристите. Сред включените дейности са подмяна и обновяване на уличните настилки, тротоарите, пешеходните алеи, стълбищата, елементите на градското обзавеждане /парапети, пейки, кошчета за смет/, озеленяване, монтаж на енергоспестяващо улично осветление. Изградени ще бъдат и подпорни стени и канализационни съоръжения. Реконструкция ще претърпят изгледните площадки на улица „Стефан Стамболов”, площад „Съединение” и паркинга на ул. „Крайбрежна” /южно под крепостта „Царевец”/. Сред дейностите е и благоустрояване на кв. „Чолаковци“. Общата стойност е 11 010 062,50 лв., от които 9 757 678 лв. за строително-монтажни работи, явяващи се 100% безвъзмездна финансова помощ.
Вторият проект „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона” е на обща стойност 2 000 000 лева, от които 1 878 928,18 лв. за инженеринг. Подобрена и обновена ще бъде съществуващата техническа инфраструктура, свързана с бизнеса. Изградени и реновирани ще бъдат кратки участъци от общинската пътна мрежа, които осигуряват достъпа до ЗПЗ. Поставени ще бъдат пътни знаци и указателни табели. Цялостното обновяване, почистване и възстановяване на градските територии цели трайно да подобри бизнес-средата и да превърне Западната промишлена зона в атрактивна местност за инвестиции.
Третият проект „Изграждане на Кризисен център за лица” е на стойност 2 169 123.77 лв., от които 1 748 462,57лв. за инженеринг, и предвижда създаване на комплекс от социални услуги за лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация. Те ще бъдат предоставяни за срок до 6 месеца и ще бъдат насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране на потребителите. Сред дейностите е включена също социалнопсихологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция.
Кризисният център ще е с капацитет от 30 места и ще бъде разположен в две сгради. Проектът включва също благоустрояване на прилежащите дворни пространства в рамките на квартал „Бузлуджа“, ул. „Драган Цончев“.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.