Бизнес климат във Велико Търново

Икономиката на областта се характеризира с многоотрасловост и наличие на традиционни производства. Подобряването на бизнес климата и постигането на по-голяма гъвкавост на фирмите от областта, стремящи се да отговорят на високите европейски и международни изисквания за качество на продукцията, определят стабилността и устойчивостта на икономическото развитие през последните няколко години.

Силните страни на областта, които влияят върху характера на икономиката са:

 • Благоприятно географско и транспортно-кръстопътно положение;
 • Добре развита транспортна, съобщителна, енергийна и водостопанска структура;
 • Значителни площи плодородна обработваема земя;
 • Добре изразена хидрографска мрежа;
 • Богати нерудни изкопаеми;
 • Съхранено културно-историческо наследство в страната;
 • Балансирано развитие на стопанския комплекс;
 • Наличие на малки и средни предприятия;
 • Наличие на висши учебни заведения, които създават висококвалифициран човешки ресурс;
 • Наличие на образовани и професионално подготвени кадри;
 • Добре развита мрежа от населени места.

Селското стопанство е един от приоритетните отрасли, който има традиционно важно място за икономиката както на национално, така и на регионално равнище. Растениевъдството като основен подотрасъл е широко застъпено в областта, а това оказва благоприятно влияние и върху другата съставна част на този бранш - животновъдството.

След труден период на развитие и адаптация през 90-те години икономиката на общината отбелязва оживление. След 2000 г. се очертават редица положителни тенденции в икономическото развитие. Общината е с потенциал да се превърне в образец за устойчиво и модерно развитие, съобразявайки се с новите предизвикателства и изисквания най-вече на пазара на труда, използвайки научния си ресурс за развитие на “икономика на знанието”. За постигането на тази цел са нужни дългосрочни и целенасочени усилия на цялата териториална общност.

В общината преобладава частната и кооперативната собственост, като се забелязва трайна тенденция на увеличаване дела на частния сектор за сметка на държавния и общинските сектори. Това предполага усилия от всички структури за развитие на сектора на малките и средни предприятия, стимулиране на местното предприемачество, укрепване на частния сектор с повишаване информираността, уменията, квалификацията на работещите в този сектор.

В туристическия отрасъл, понякога определян като “туристическа индустрия”, настъпват динамични структурни промени. Основен дял на туризма продължава да бъде рекреативният и познавателният, но с много по-сложна и динамично променяща се конфигурация на търсените видове туризъм и с огромно разнообразие на свързаните с тях дейности и услуги.

Община Велико Търново и прилежащият район разполагат с много добър потенциал за целогодишно развитие на разнообразни форми на туризъм - те се определят от наличието на природни и антропогенни рекреационни условия и ресурси : благоприятни климатични форми, уникален релеф, наличие на природни и исторически забележителности, съхранени народни художествени занаяти. Потенциалът на града е в развитието на модерна туристическа индустрия, която предлага познавателен, културен, конгресен, селски и екологичен туризъм. В общината е налице една от най-големите концентрации на културно-исторически паметници в страната. Устойчивото развитие на този вид туризъм има възможността да съживи изостаналите части на територията на Общината и да ги превърне в добро място за живот.

През последните години нараства броя на туристи от Германия, Франция, Англия, Израел, Холандия, САЩ, Скандинавските страни и Япония, посетили Великотърновски регион. Бяха създадени редица агенции, семейни хотели, къщи за гости и спортни клубове, предоставящи услуги в тази сфера. Купуването на имоти в населените места се превръща в мода за гражданите на Европа.

За съжаление, успешното развитие на туризма и алтернативните му форми е сериозно застрашено от липсата на субсидии, от процесите на реституция и др.
Общината има значителни туристически атракции, свързани с фолклора, обичаите, традиционни занаяти (напр. Самоводската чаршия), както и периодични и епизодични прояви (събори, празници, конгресни прояви и др.). Деловите посещения и срещи са не само източник на големи приходи, но и са твърде динамично развиващи се особено в големите градове.

Ловният туризъм в региона е традиционно силен и добре развит. Ловните полета в областта се стопанисват предимно от ловно-рибарски дружества.

Община Велико Търново има конкретна програма за развитието на устойчив туризъм в съзвучие с приоритетите й на град, носител на Специалната награда за устойчиво развитие на ЕС за 1997 година. Общината разполага с достатъчен капацитет на места за настаняване и средства за подслон, общият брой на които възлиза на 45. Легловият фонд е 5508 места. Заведения за обществено хранене - 585 бр., от които ресторанти - 79, снекбарове - 209 и кафе-аперитиви – 68.

Природните ресурси като цяло не могат да се смятат за уникални и при тяхното оползотворяване общината има сериозна конкуренция от други общини и области на страната. Това предполага съчетаване на двата основни вида ресурси при формирането на цялостен продукт, за да се постигне уникалност и конкурентноспособност.


 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.