Население

Населението на Община Велико Търново в началото на 2012 г. наброява 88 417 души, от които градско 74 955 души и 13 462 души селско население, мъже – 42 313, жени – 46 104.

Структурата на населението по възрастови групи е както следва:

от 0 до 14 г. - 11,9%

от 15 до 64 г. - 72,3 %

над 64 г. -  15,8 %

Делът на населението с образование над средното е 77,2 %. Общината е с една от най - благоприятните възрастови структури за страната /39,2 % коефициент на възрастова зависимост/. Общината е с много голям дял на градското население – 84,8%. Гъстотата е 99,9 души /км2.

Активно население

Работната сила (икономически активно население) е 43 139 души. На територията на Общината са концентрирани 39, 8 % от работната сила на областта. Броят на заетите в подтрудоспособна възраст е 10 651 души, в трудоспособна възраст - 58 187 души и в надтрудоспособна - 19 579 души. Броят на наетите в аграрния сектор за Общината е 7 % от този за областта, а за секторите на индустрията и услугите, тези стойности са съответно 41,4% и 50 %.

Заетост

Равнище на безработицата – 7,1%.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.