29.07.2016 15:00

В Община Велико Търново продължава предоставянето на топъл обяд чрез Обществената трапезария

Община Велико Търново предоставя социалната услуга „Обществена трапезария“ чрез „Домашен социален  патронаж“ – Велико Търново, база гр. Дебелец. Средствата, необходими за изпълнението на дейностите по реализиране на услугата са осигурени от „Фонда за европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица“, „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“, Операция: „Осигуряване на топъл обяд- 2016”, Процедура за директно предоставяне на БФП: BG05FMOP001-3.002 – „Осигуряване на топъл обяд – 2016”, Договор за директно предоставяне на БФП: BG05FMOP001-3.002-0023-C01  „Осигуряване на топъл обяд в Община Велико Търново“. Стойността на договора за предоставяне на БФП е в размер на 10929.60 лева.
            Социалната услуга „Обществена трапезария“, реализираща се на територията на Община Велико Търново, има за цел подобряване качеството на живот на лица от най – уязвимите социални групи и осигуряване на храна на хора, които не могат да си я осигурят сами. Потребителите на социалната услуга получават безплатна храна /приготвена/ за обяд (супа, основно ястие , хляб и десерт) в делничните /работните/ дни от седмицата, с изключение на почивните дни и официалните празници.
            Потребители на услугата могат да бъдат лица, попадащи в някоя от следните групи:
-               Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
-               Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната Дирекция „Социално подпомагане”;
-               Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии – за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии, несвързани с трудова дейност;
-               Скитащи и бездомни деца и лица;
-               Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1., т. 17 от Допълнителни разпоредби от Закона за убежището и бежанците.
Подбора на потребители се извършва от комисия, назначена от Кмета на Община Велико Търново въз основа на утвърдена от доставчика Методика за определяне на потребители на социалната услуга „Обществена трапезария“.
Предоставянето на социалната услуга стартира на 16.05.2016 г., като капацитетът на Обществената трапезария е за 45 лица. Потребителите получават храната от раздавателния пункт, разположен на партерния етаж  в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново на адрес ул. „Никола Габровски“ 23.
За 2 месеца от старта на предоставянето й, храна са получавали 52 потребители на социалната услуга. Сред бенефициентите, съгласно индикаторите за отчетност, има лица от следните групи:
§   Жени – 21;
§   Мъже – 31;
§   Лица на възраст 65 години или по - възрастни – 16;
§   Хора с увреждания – 15;
§   Бездомни лица – 1.
Към момента 8 лица, подали заявления за включване в социалната услуга, са одобрени от комисията за подбор и попадат в списъка с чакащи кандидат-потребители. През въпросния период, на 5 от потребителите е прекратено предоставянето на храна, след заявено желание от тяхна страна – на трима поради постъпване на работа; 1 поради включване в друга социална услуга, предоставяна от Община Велико Търново и на едно лице поради лични причини.  И към настоящия момент доставчикът продължава да приема заявления от желаещите да бъдат включени в социалната услуга.  С цел постигане на по - голяма гъвкавост при предоставянето на социалната услуга по Проекта и обхващане на по - голям брой нуждаещи се лица, документи от желаещи да получават Топъл обяд по Проекта ще се приемат през целия период на изпълнение на проектните дейности.
В рамките на настоящия договор за БФП, е предвидено Обществената трапезария да функционира до 30.09.2016 г. С цел постигане на непрекъснатост (вкл. през зимния период) при предоставянето на услугата, реализирането й ще продължи и след посочения срок, като за целта Община Велико Търново ще предложи на Управляващия орган на Процедурата удължаване на срока на договора за БФП  или ще кандидатства за финансиране чрез други източници.
Подробна информация и образци на документите за кандидатстване се получават от стая 222 (тел: 062/619 245) в сградата на Община Велико Търново. Лицата, желаещи да ползват социалната услуга „Обществена трапезария” подават заявление–декларация /по образец/ лично, чрез законния си представител или чрез упълномощено лице в сградата на Община Велико Търново, ет. 2, стая 222.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.