03.08.2016 20:00

Проект „Общностен център за деца и родители „Царевград”

По процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020


	

	
На 01.08.2016 г. Община Велико Търново стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-2.004-0046 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД”” по процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
Основната цел на проекта е превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата на Община Велико Търново, чрез: инвестиции в ранното детско развитие; подобряване на готовността на децата за включване в образователната система; подкрепа за формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители с цел ограничаване предаването на бедността между поколенията.
Специфични цели:
 • Предоставяне на интегрирани услуги за деца и семейства в "Общностен център за деца и родители "ЦАРЕВГРАД"";
 • Създаване на условия за равен достъп на деца от 0 до 7 години от рискови групи и техните семейства до социални, образователни и здравни услуги.
Стойност и продължителност на проекта:
Общата сума на безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проекта е в максимален размер до 653 401,29  лв.
Проектът е с продължителност 27 (двадесет и седем) проектни месеца. Стартира своето изпълнение на 1 август 2016 г. и  приключва на 31 октомври 2018 г.
За предоставянето на интегрираните услуги за ранно  детско развитие ще бъдат назначени и наети специалисти в следните области: социални дейности, здравеопазване и образование.
В рамките на проекта ще се предоставят следните услуги за ранно детско развитие:
 • Ранна интервениция на уврежданията;
 • Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания;
 • Предоставяне на психологическа подкрепа и консултации на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения, семейно консултиране и подкрепа и индивидуална и групова работа с деца и родители, вкл. и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина;
 • Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията;
 • Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище;
 • Семеен център за деца от 0-3 години.
Посочените социални и здравни услуги, ще се предоставят в създадения по Проект „Инвестиция в ранното детство – гаранция за благосъстоянието на децата и семействата в Община Велико Търново“, Общностен център за деца и семейства в град Велико Търново, бул. „България“ № 24 (бивш Пионерски дом).
Целевата група на проекта включва деца на възраст от 0 до 7 години и техните родители, както и бъдещи родители от рискови групи.
Основните целеви групи деца в риск (0-7 г.) са:
 • Деца от уязвими етнически групи, в частност ромската общност;
 • Деца, чиито родители са безработни;
 • Деца, чиито родители получават социални помощи;
 • Деца без личен лекар, или чийто личен лекар не е педиатър;
 • Деца, чиито родители не са здравно осигурени;
 • Деца, не посещаващи детска градина или не ползващи друг тип услуга за грижа за деца;
 • Деца, за които родителите не полагат достатъчна грижа;
 • Деца с увреждания;
 • Деца със здравословни проблеми.
Основните целеви групи родители (на деца от 0 до 7 г.) са:
 • Родители от уязвими етнически групи, в частност ромската общност;
 • Родители, получаващи социални помощи;
 • Безработни родители;
 • Родители на 3 и повече деца;
 • Самотни родители;
 • Бъдещи родители от уязвими групи;
 • Родители (най-вече майки) в рискова възраст;
 • Родители без или с ниско образование;
 • Родители, живеещи в лоши жилищни условия;
 • Родители, които не полагат достатъчна грижа за децата си (регистрирани в полицията и Дирекции „Социално подпомагане” на АСП);
 • Родители на деца с увреждания;
 • Родители на деца със здравословни проблеми;
 • Здравно неосигурени родители;
 • Родители на деца във висок риск (забавяне в развитието и др.).
Очаквани резултати и ефект върху целевите групи: С реализирането на настоящия проект в Община Велико Търново се създава и развива модел на интегрирани социални, здравни и образователни услуги,  насочени към деца във възрастта от 0-7 години и техните родители; създават се възможности за социална интеграция и условия за общуване на децата с увреждания и техните родители; създават се условия за придобиване на знания и умения за равен старт в училище и преодоляване на социалното изключване и бедността на децата; развиват се мобилни социални услуги в малките населени места в Община Велико Търново.
Информацията по проекта може да следите на тази страница.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.