24.04.2018 12:00

Стартира модернизацията на градската среда в Ж.К. „Чолаковци“ и алейната връзка с Ж.К. „Бузлуджа“ по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“

На 24 април 2018 г. /вторник/ в ж.к. „Чолаковци“ се проведе официална церемония „Първа копка“,, с която започна изпълнението на дейностите по подобряване   на градската среда в жилищния комплекс и реконструкцията на алейната връзка с ж.к. „Бузлуджа“. Обектите се реализират в рамките на   проект: „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, Процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, по Административен договор № BG16RFOP001-1.009-0004-С01 (№ РД-02-37-26/17.01.2017 г.).
Общата стойност на проекта е 11 010 062,50 лв., от които 9 358 553,12 лв. съфинансиране от ЕФРР и 1 651 509,38 лв. - съфинансиране от националния бюджет, а за строително-монтажните работи за обектите на интервенция в бюджета на проекта са предвидени 1 893 929,48лв. с ДДС.
Общата цел на проекта е подобряване привлекателността на град Велико Търново като градски и туристически център, който осигурява адекватно качество на живот, свободен достъп до обновена и благоустроена, ключова за градските системи инфраструктура, както и достъп до безопасна, устойчива и с високо екологично и естетическо качество физическа и жизнена среда.
В рамките на проекта за обект: Междублоково пространство в ж.к. "Чолаковци", се предвижда изграждане, реконструкция и рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, поставяне на указателни знаци и елементи на градското обзавеждане, както и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление. С предвидените мерки се очаква преди всичко благоустрояване  и подобряване  на функциите в квартала. Очаква се реконструкция на всички вътрешно-квартални пространства и изграждане на допълнителни паркоместа. По отношение на градския дизайн се предвиждат нови паркови осветителни тела, пейки, кошчета за боклук, беседки, указателни табели с имена на улици и блокове, както и детски площадки. Всички те ще оформят впечатлението за благоустроена градска среда.
Периодът за реализация на всички дейности по проекта е 17.01.2017-17.07.2019 г.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.